Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 28.9 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.9 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO ?

Xem lời giải

Bài 28.10 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.10 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì

Xem lời giải

Bài 28.11 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.11 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau

Xem lời giải

Bài 28.12 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.12 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 28.13 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.13 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Qua thí nghiệm ở hình vẽ 3.4, em hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. Phản ứng hoá học này thuộc loại phản ứng nào ?

Xem lời giải

Bài 29.1 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.1 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Trộn dung dịch X với dung dịch Y, thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là

Xem lời giải

Bài 29.2 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.2 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào ? Giải thích

Xem lời giải

Bài 29.3 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.3 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau : NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3.

Xem lời giải

Bài 29.4 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.4 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp bột CaCO3 và CaSO4. Nêu cách để xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

Xem lời giải

Bài 29.5 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.5 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 29.6 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.6 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 29.7 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.7 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí (đktc).

Xem lời giải

Bài 29.8 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.8 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

Xem lời giải

Bài 29.9 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.9 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Nung nóng m gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

Xem lời giải

Bài 29.10 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.10 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 ml khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Xem lời giải

Bài 30.1 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 30.1 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

Xem lời giải

Bài 30.2 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 30.2 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

Xem lời giải

Bài 30.3 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 30.3 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 30.4 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 30.4 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

Xem lời giải

Bài 31.1 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.1 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất