Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9


Đề bài

Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

Cho 1,52 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít H2 (đktc). Biết tỉ lệ số mol của rượu etylic và rượu A trong hỗn hợp là 2 : 1.

a)  Xác định công thức phân tử của rượu A.

b)  Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi rượu trong X.

c)   Viết công thức cấu tạo của X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x thì số mol rượu CnH2n+1OH là x

- Viết và tính toán theo PTHH, dựa váo số mol H2 để tìm x; dựa vào khối lượng để tìm n.

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH  +  2Na }} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{OH  +  2Na}} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

- Tính thành phần phần trăm khối lượng dựa vào công thức:  

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với Na

(1) \({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH  +  2Na }} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

(2) 

\({\text{2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{OH  +  2Na}} \to {\text{ 2}}{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{{\text{2n + 1}}}}{\text{ONa  +  }}{{\text{H}}_{\text{2}}}\)

Đặt số mol rượu etylic trong hỗn hợp là 2x.

Theo đề bài : số mol rượu CnH2n+1OH là x. 

Theo phương trình (1), (2) ta có :

Số mol H2 = \(x + \dfrac{{x }}{{2}} = \dfrac{{3x }}{{2}}\)

Theo đề bài số mol H2 = \(\dfrac{{0,336 }}{{22,4}} = 0,015(mol) \to \dfrac{{3x }}{{2}} = 0,015 \to x = 0,01(mol)\)

Vậy : \({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2x \times 46 = 2 \times 0,01 \times 46 = 0,92(gam)\)

\( \to {m_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = 1,52 - 0,92 = 0,6\)

Ta có : x(14n + 1 + 17) = 0,6.

Hay 0,01(14n + 18) = 0,6 => n = 3.

Rượu A có công thức C3H7OH.

b) Phần trăm khối lượng của C2H5OH : \(\dfrac{{0,92 }}{{1,52}} \times 100\%  = 60,53\% \)

 Phần trăm khối lượng của C3H7OH : 100% - 60,53% = 39,47%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.