Cách dùng danh động từ hoàn thành (perfect gerund)


Hình thức này có thể dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ (Working, speaking, v.v...) khi chúng ta nói đến hành động trong quá khứ :

Hình thức này có thể dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ (Working, speaking, v.v...) khi chúng ta nói đến hành động trong quá khứ :

He was accused of deserting his ship hoặc He was accused of having deserted his ship.

(Anh ta bị kết tội bỏ tàu.)

Danh động từ hoàn thành khác thường dùng sau deny :

He denied having been there (Anh ta chối việc đã có mặt ở đó.)

Mặt khác hình thức hiện tại thường được dùng hơn.


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm