Cách dùng danh động từ hoàn thành (perfect gerund)


Hình thức này có thể dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ (Working, speaking, v.v...) khi chúng ta nói đến hành động trong quá khứ :

Hình thức này có thể dùng thay cho hình thức hiện tại của danh động từ (Working, speaking, v.v...) khi chúng ta nói đến hành động trong quá khứ :

He was accused of deserting his ship hoặc He was accused of having deserted his ship.

(Anh ta bị kết tội bỏ tàu.)

Danh động từ hoàn thành khác thường dùng sau deny :

He denied having been there (Anh ta chối việc đã có mặt ở đó.)

Mặt khác hình thức hiện tại thường được dùng hơn.


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu
 • Cách dùng danh động từ bị động (passive gerund)

  - Hiện tại : being written (đang được viết.) - Quá khứ : having been written (đã được viết.)He was punished by being sent to bed without, any supper (Nó bị phạt bỏ đói buổi tối khi đi ngủ.)

 • Cách dùng động từ mind

  Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

 • Cách dùng cấu trúc động từ + tính từ/đại từ sở hữu làm túc từ + danh động từ

  Excuse, forgive, pardon và prevent không được theo sau trực tiếp bởi danh động từ nhưng có hoặc tính từ/đại từ sở hữu + danh động từ hoặc đại từ + giới từ + danh động từ theo sau.

 • Cách dùng từ to

  To được đặt sau các trợ động từ be. have, ought, used và Sau going nó là một phần của động từ nguyên mẫu đầy đủ ( nguyên mẫu có to) . To thường được đặt sau các động từ mould. Like, love, mean, plan, try, want và một số động từ khác để tránh sự lặp lại.

 • Cách dùng danh động từ đứng sau giới từ

  B. Một số cụm động từ dùng với danh động từ. Các cụm động từ phổ biến nhất là : be for/against, care for, give up, leave off, look forwaid to, put off, see about, talte to (Đối với go on, xem 363.)

>> Xem thêm