Các điểm cần lưu ý về số đếm


A. Khi viết, hoặc đọc, một số gồm có ba chữ số trở lên, ta đặt and trước hàng chục và hàng đơn vị. 713 seven hundred, and thirteen (bảy trăm mười ba)5,102 five thousand, one hundred and two (Năm ngàn một trăm lẻ hai)

A. Khi viết, hoặc đọc, một số gồm có ba chữ số trở lên, ta đặt and trước hàng chục và hàng đơn vị.

Quảng cáo
decumar

713 seven hundred, and thirteen (bảy trăm mười ba)

5,102 five thousand, one hundred and two (Năm ngàn một trăm lẻ hai)

6.100 six thousand, one hundred (Sáu ngàn một trăm)

And cũng được dùng tương tự như thế với hàng trăm ngàn

320,410 three hundred and twenty tliouscaid, four hundred, and ten (ba trăm hai chục ngàn bốn trăm mười)

và hàng trăm triệu :

303.000.000 three hundred and three million (Ba trăm , lẻ ba triệu)

B. Trước các số chỉ trăm, ngàn, triệu, V. V..., ta hay dùng a hơn one , khi các số này đứng một mình :

100  a hundred (một trăm)

1000 a thousand (một nghìn)

100.000 a hundred thousand (một trăm ngàn)

Đối với các số 101 102, V. V... và 1001, 1002 . V V..., ta cũng có thể dùng a. Mặt khác ta dùng one

1040 a/an thousand and forty

(Một nghìn không trăm bốn mươi), nhưng :

1,140 thousand, one hundred and forty

(Một ngàn một trăm bốn mươi)

C. Các từ hundred, thousand, million, và dozen khi dùng chỉ một số lượng xác định, không bao giờ có số nhiều :

Six hundred men (Sáu trăm người)

Ten thousand pounds (mười ngàn bảng)

Two dozen eggs (hai tá trứng)

Tuy nhên, nếu các số từ này dược dùng để chỉ một số lượng lớn không xác định, chúng có dạng số nhiều :

Hundreds of people (hàng trăm người)

Thousands of birds (hàng ngàn con chim)

Dozens of times (hàng chục lần)

Lưu ý ở đây có giới từ of đi sau các từ hundreds, of không dùng với số lượng xác định ngoại trừ trước

The/them/these/those hoặc các từ sở hữu :

Six of the blue ones (Sáu cái màu xanh)

Ten of these (Mười cái này)

Four of Tom’s  brothers (Bốn anh em của Tom)

 D. Các số có từ 4 chữ số trở lên được chia làm hai nhóm.

Dấu thập phân «, >» được đọc là “point” (phẩy) :

10.92 ten point nine two (mười phẩy chín mươi hai)

chữ số zêrô sau dấu phẩy đọc là «nought» (không)

8.04 eight point nought four (Tám phẩy không bốn)


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm