Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Bình chọn:
4.6 trên 131 phiếu
Bài tập 1 trang 52 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 52 VBT lịch sử 9: Các nước đế quốc thắng trận họp ở Véc-xai để làm gì

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 52 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 52 VBT lịch sử 9: Bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương ...” của Lê-nin, Người đã làm gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 53 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 53 VBT lịch sử 9: Các tờ báo do Nguyễn Ái Quốc sáng lập hoặc viết bài

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 54 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 54 VBT lịch sử 9: Vấn đề được Nguyễn Ái Quốc trình bày ở Đại hội V của Quốc tế Cộng sản

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 55 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 55 VBT lịch sử 9: Các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 55 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 55 VBT lịch sử 9: Cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sau khi được đào tạo đã làm gì

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 56 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 56 VBT lịch sử 9: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 - 1925)

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 56 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 56 VBT lịch sử 9: Các tổ chức quần chúng ở Việt Nam đầu năm 1929

Xem lời giải