CHƯƠNG 2: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 63 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 63 VBT lịch sử 9: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu cầu cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 64 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 64 VBT lịch sử 9: Ai là người thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 65 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 65 VBT lịch sử 9: Ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 65 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 65 VBT lịch sử 9: Câu không thuộc về ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 66 VBT lịch sử 9: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến các nước

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 66 VBT lịch sử 9: Cuộc sống khổ cực của các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 67 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 67 VBT lịch sử 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 68 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 68 VBT lịch sử 9: Diễn biến chính các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 68 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 68 VBT lịch sử 9: Sự kiện lần đầu tiên xuất hiện ở các cuộc đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 69 VBT lịch sử 9: Câu không phải là những việc mà chính quyền cách mạng đã làm

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 69 VBT lịch sử 9: Hãy nối cột I hình thức tổ chức với cột II các tổ chức quần chúng

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 70 VBT lịch sử 9: Thực dân Pháp đã đàn áp phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 10 trang 70 VBT lịch sử 9: Tình hình khó khăn của cách mạng Việt Nam từ cuối năm 1931

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 71 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 71 VBT lịch sử 9: Tình hình thế giới và Việt Nam sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 72 VBT lịch sử 9: Đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã làm gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 72 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 72 VBT lịch sử 9: Trước tình hình mới, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ gì

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 73 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 73 VBT lịch sử 9: Phong trào đấu tranh của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 74 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 74 VBT lịch sử 9: Sự phát triển của phong trào công nhân (1936-1939)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 74 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 74 VBT lịch sử 9: Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì phong trào đấu tranh công khai mới chấm dứt

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 75 VBT lịch sử 9: So sánh phong trào cách mạng 1930 - 1931 với phong trào dân chủ 1936 - 1939

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất