Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Bình chọn:
4.1 trên 81 phiếu
Bài tập 1 trang 3 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 3 VBT lịch sử 9: Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 4 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 4 VBT lịch sử 9: Bước phát triển về kinh tế của Liên Xô sau kế hoạch 5 năm lần thứ tư

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 4 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 4 VBT lịch sử 9: Phương hướng chính trong các kế hoạch dài hạn của Liên Xô những năm 50 - 60 của thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 5 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 5 VBT lịch sử 9: Thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 6 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 6 VBT lịch sử 9: Lược đồ tên của các nước Đông Âu và mốc thời gian ra đời

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 6 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 6 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ mà các nước Đông Âu đã thực hiện trong những năm 1945 - 1949

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 7 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 7 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi bước vào giai đoạn xây dựng CNXH

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 7 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 7 VBT lịch sử 9: Thành tựu của mỗi nước ở Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 8 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 8 VBT lịch sử 9: Cơ sở sự hợp tác giữa các nước Đông Âu với Liên Xô

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 8 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 10 trang 8 VBT lịch sử 9: Thời gian ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

Xem lời giải

Bài tập 11 trang 8 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 11 trang 8 VBT lịch sử 9: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và tổ chức hiệp ước Vác-sa-va

Xem lời giải