CHƯƠNG 3: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 75 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 21 VBT lịch sử 9: Hãy nối các mũi tên từ cột I sang cột II cho phù hợp

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 76 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 76 VBT lịch sử 9: Sau khi xâm lược nước ta, phát xít Nhật đã làm gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 77 VBT lịch sử 9: Thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn dưới đây nhằm mục đích gì

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 77 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 77 VBT lịch sử 9: Hãy dùng bút chì màu đỏ đánh dấu vào lược đồ nơi quần chúng khởi nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 78 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 78 VBT lịch sử 9: Ý không thuộc chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 79 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 79 VBT lịch sử 9: Xây dựng lực lượng cách mạng, tập hợp lực lượng chính trị tiến tới vũ trang khởi nghĩa

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 79 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 79 VBT lịch sử 9: Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 80 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 80 VBT lịch sử 9: Tình hình thế giới và Đông Dương diễn ra như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 81 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 81 VBT lịch sử 9: Cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3-1945

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 81 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài 6 trang 81 VBT lịch sử 9: Không khí chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 82 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 82 VBT lịch sử 9: Hãy cho biết tình hình thế giới đầu năm 1945

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 83 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 83 VBT lịch sử 9: Đại hội Quốc dân ở Tân Trào đã quyết định những vấn đề gì

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 83 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 83 VBT lịch sử 9: Thời gian diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 84 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 84 VBT lịch sử 9: Ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất