Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Bài tập 1 trang 57 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 57 VBT lịch sử 9: Cuộc đấu tranh trong phong trào cách mạng 1926 - 1927

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 58 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 58 VBT lịch sử 9: Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 58 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 58 VBT lịch sử 9: Hội Phục Việt cuối cùng quyết định lấy tên là Tân Việt Cách mạng Đảng

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 58 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 58 VBT lịch sử 9: Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong những điều kiện nào

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 59 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 59 VBT lịch sử 9: Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân Đảng là Nam Đồng thư xã

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 59 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 59 VBT lịch sử 9: Việt Nam Quốc dân Đảng hoạt động theo khuynh hướng và mục tiêu nào

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 60 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 60 VBT lịch sử 9: Vụ giết tên trùm mộ phu Ba-danh của Việt Nam Quốc dân Đảng

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 61 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 61 VBT lịch sử 9: Hãy chọn những thông tin điền vào chỗ chấm (...) cho phù hợp về nội dung

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 62 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 62 VBT lịch sử 9: Thông tin về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 62 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 10 trang 62 VBT lịch sử 9: Câu không chỉ sự bức thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản ở Việt Nam

Xem lời giải