Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)

Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu
Bài tập 1 trang 47 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 47 VBT lịch sử 9: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào cách mạng thế giới

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 48 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 48 VBT lịch sử 9: Các sự kiện về quá trình phát triển của phong trào cộng sản thế giới

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 48 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 48 VBT lịch sử 9: Đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ công khai ở nước ta

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 49 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 49 VBT lịch sử 9: Tính chất cách mạng non yếu của giai cấp tư sản Việt Nam...

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 49 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 49 VBT lịch sử 9: Các thành phần và các tổ chức của tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 50 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 50 VBT lịch sử 9: Điền mốc thời gian với sự kiện của phong trào yêu nước dân chủ công khai

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 50 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 50 VBT lịch sử 9: Câu trả lời sai về nhân tố góp phần cổ vũ, động viên phong trào đấu tranh

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 51 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 51 VBT lịch sử 9: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Xem lời giải