Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bình chọn:
4.7 trên 68 phiếu
Bài tập 1 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 66 VBT lịch sử 9: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đến các nước

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 66 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 66 VBT lịch sử 9: Cuộc sống khổ cực của các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 67 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 67 VBT lịch sử 9: Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách đàn áp khủng bố khốc liệt của Pháp

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 68 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 68 VBT lịch sử 9: Diễn biến chính các cuộc đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 68 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 68 VBT lịch sử 9: Sự kiện lần đầu tiên xuất hiện ở các cuộc đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 69 VBT lịch sử 9: Câu không phải là những việc mà chính quyền cách mạng đã làm

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 69 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 69 VBT lịch sử 9: Hãy nối cột I hình thức tổ chức với cột II các tổ chức quần chúng

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 70 VBT lịch sử 9: Thực dân Pháp đã đàn áp phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 10 trang 70 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 10 trang 70 VBT lịch sử 9: Tình hình khó khăn của cách mạng Việt Nam từ cuối năm 1931

Xem lời giải