Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Bài tập 1 trang 114 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 114 VBT lịch sử 9: Thành tích của miền Bắc trong giai đoạn 1973 - 1975

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 115 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 115 VBT lịch sử 9: Âm mưu và thủ đoạn của địch ở miền Nam sau Hiệp định Pa-ri 1973 về Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 116 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 116 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu, thành tích chiến đấu và sản xuất của miền Nam

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 116 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 116 VBT lịch sử 9: Thất bại của địch, thắng lợi của ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 117 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 117 VBT lịch sử 9: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 117 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 117 VBT lịch sử 9: Lực lượng ta và địch ở miền Nam có sự thay đổi như thế nào

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 118 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 8 trang 118 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng miền Nam...

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 118 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 118 VBT lịch sử 9: Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng

Xem lời giải