CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 119 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 119 VBT lịch sử 9: Tình hình miền Bắc và miền Nam sau Đại thắng mùa xuân 1975

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 119 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 119 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ và thành tựu của cách mạng miền Bắc trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 120 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 120 VBT lịch sử 9: Chủ trương, biện pháp của Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 120 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 120 VBT lịch sử 9: Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 121 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 121 VBT lịch sử 9: Các bước trong quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 121 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 121 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 122 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 122 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu của hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) và (1981 - 1985)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 122 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 122 VBT lịch sử 9: Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu và gặp khó khăn, hạn chế

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 123 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 123 VBT lịch sử 9: Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985)

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 124 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 124 VBT lịch sử 9: Kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) với kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 124 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 124 VBT lịch sử 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của quân dân ta trong những năm 1975 - 1979

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 125 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 125 VBT lịch sử 9: Hoàn cảnh Việt Nam và thế giới khi đất nước chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới của Đảng

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 125 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 125 VBT lịch sử 9: Nhiệm vụ, mục tiêu của ba kế hoạch Nhà nước 5 năm

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 126 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 126 VBT lịch sử 9: Những thành tích đạt được trong từng kế hoạch 5 năm

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 126 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 126 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa những thành tựu đạt được và những khó khăn tồn tại sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 127 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 127 VBT lịch sử 9: Giai đoạn lịch sử trong tiến trình Lịch sử Việt Nam

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 128 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 128 VBT lịch sử 9: Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất