Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)

Bình chọn:
4.8 trên 52 phiếu
Bài tập 1 trang 89 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 1 trang 89 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 89 VBT lịch sử 9: Hoàn cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 89 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 2 trang 89 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 89 VBT lịch sử 9: Nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 90 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 3 trang 90 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 90 VBT lịch sử 9: Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 91 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 4 trang 91 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 91 VBT lịch sử 9: Công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng ta

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 91 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 5 trang 91 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 91 VBT lịch sử 9: Âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công căn cứ địa Việt Bắc

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 92 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 6 trang 92 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 92 VBT lịch sử 9: Thống kê về chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 93 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 7 trang 93 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 93 VBT lịch sử 9: Chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Thực dân Pháp

Xem chi tiết


Gửi bài