CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 89 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 89 VBT lịch sử 9: Hoàn cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 89 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 89 VBT lịch sử 9: Nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 90 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 90 VBT lịch sử 9: Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 91 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 91 VBT lịch sử 9: Công việc chuẩn bị kháng chiến lâu dài của Đảng ta

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 91 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 91 VBT lịch sử 9: Âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công căn cứ địa Việt Bắc

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 92 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 92 VBT lịch sử 9: Thống kê về chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 93 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 7 trang 93 VBT lịch sử 9: Chính sách “dùng người Việt đánh người Việt” “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của Thực dân Pháp

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 94 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 94 VBT lịch sử 9: Tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng tới cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 94 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 94 VBT lịch sử 9: Âm mưu của địch và mục đích của ta trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 95 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 95 VBT lịch sử 9: Điền kí hiệu mũi tên tiến công của ta (màu đỏ - hồng)

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 96 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 96 VBT lịch sử 9: Kết quả của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 96 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 96 VBT lịch sử 9: Âm mưu của Pháp - Mĩ sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 98 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 98 VBT lịch sử 9: Các chiến dịch giữ vững quyền chủ động đánh địch từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 99 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 99 VBT lịch sử 9: Âm mưu của Pháp - Mĩ khi vạch ra kế hoạch Na-va

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 100 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 100 VBT lịch sử 9: Phương hướng chiến lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 101 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 101 VBT lịch sử 9: Vị trí Điện Biên Phủ và âm mưu của địch đối với Điện Biên Phủ

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 103 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 103 VBT lịch sử 9: Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 104 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 104 VBT lịch sử 9: Ý nghĩa lịch sử Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất