Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)


Một trạng từ chỉ mức độ bổ nghĩa cho một tính từ hay một trạng từ khác. Nó được đặt trước tính từ hay trạng từ.

absolutely (tuyệt đối), almost (hầu hết), barely (rõ ràng), completely (hoàn thành), enough (đủ), entirely (hoàn toàn), fairly (thật sự), far (xa), hard (khó), just (vừa), much (nhiều), nearly (gần như), quite (hoàn toàn, khá), rather (khá hơn), really (thật sự), scarcely (chắc chắn không), so (như thế, như vậy), too (quá), very (rất)..v..v..

A. Một trạng từ chỉ mức độ bổ nghĩa cho một tính từ hay một trạng từ khác. Nó được đặt trước tính từ hay trạng từ.

Ex: You are absolute right.

(Anh hoàn toàn đúng.)

I'm almost ready.

(Tôi hầu như là xong.)

Nhưng enough đi theo tính từ hay trạng từ:

Ex: The box is'n big enough.

(Cái hộp không đủ lớn.)

He didn 't work quickly enough.

(Ann ta làm việc chưa đủ nhanh nhẹn.)

B. Far đòi hòi một so sánh hơn hay too + cấp nguyên (Cấp nguyên là tính từ / trạng từ, ở dạng nguyên mẫu)

Ex: It is far better to say nothing.

(Tốt hơn nhiều là không nói gì cả.)

He drives far too fast.

(Anh ta lái xe quá nhanh.)

much có thể thay cho far ở đây. Nó cũng có thể được dùng với một cực cấp (dạng so sánh hơn nhất của tính từ/trạng từ)

Ex: This solution is much the best.

(Giải pháp này là tốt nhất.)

C. Những trạng từ chỉ mức độ dưới đây cũng có thể  bổ nghĩa cho động từ:

almost, barely, enough, hardly, Just (a) little, much, nearly, quite, rather, really và scarcely. Tất cả (trừ much) được đặt trước động từ chính, giống như các trạng từ chỉ sự thường xuyên.

Ex: He almost/ nearly fell.

(Anh ta hầu như/ gần như ngã.)

I am just going.

(Tôi vừa định đi.)

Tom didn’t like it much but I really enjoyed it.

(Tom không thích nó lắm nhưng thật sự tôi thích nó.)

D. only cũng có thể bổ nghĩa cho động từ. Theo lý thuyết nó được đặt cạnh từ mà nó thích ứng, trước động từ, tính từ, trạng từ và trước hay theo những danh từ, đại từ.

a) He had only six apples. (Anh ấy chỉ có sáu trái táo.)

b) He only lent the car. (Anh ta chỉ cho mượn xe.)

c) He lent the car to me only. (Anh ta chỉ cho tôi mượn xe.)

d) I believe only half of what he said. (Tôi chỉ tin một nửa những gì hắn nói.)

Nhưng trong Tiếng Anh đàm thoại người ta thường đặt nó trước động từ, yêu cầu của nghĩa là do việc nhấn giọng từ mà only thích ứng :

He only had six apples.

He only lent the car to me.

I only believe half.

E. Just giống như only được đặt trước từ mà nó phẩm định:

I'll buy just one.

(Tôi sẽ chỉ mua một cái.)

I had just enough money.

(Tôi chỉ vừa đủ tiền.)

Nó cũng có thể được đặt ngay trước động từ:

I’ll just buy one.

(Tôi chỉ mua một cái.)

I just had enough money.

(Tôi chỉ có đủ tiền.)

Nhưng đôi khi sự thay đổi trật tự này sẽ làm thay đổi nghĩa:

Ex:

Just sign here (Chỉ ký vào đây thôi.)

Sign just here. (Hãy ký ở chỗ này.)

Loigiaihay.com

 

 


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm