Trả lời luyện tập mục 2 trang 116 SGK KHTN 6 Cánh Diều


Đề bài

Lấy ví dụ tên con vật và tên cây mà con vật đó sử dụng làm thức ăn. Nêu rõ bộ phận của cây mà con vật đó sử dụng theo gợi ý trong bảng 20.4.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài