Giải mục III trang 7, 8 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ 5/4 và -5/4 trên trục số sau:...Tìm số đối của mỗi số sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 3

Quan sát hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ \(\frac{5}{4}\) và \(\frac{{ - 5}}{4}\) trên trục số sau:

Nêu nhận xét về khoảng cách từ hai điểm \(\frac{5}{4}\) và \(\frac{{ - 5}}{4}\) đến điểm 0.

Phương pháp giải:

So sánh khoảng cách từ hai điểm \(\frac{5}{4}\) và \(\frac{{ - 5}}{4}\) đến điểm 0.

Lời giải chi tiết:

Hai điểm biểu diễn các số hữu tỉ \(\frac{5}{4}\) và \(\frac{{ - 5}}{4}\) cách gốc 0 một khoảng bằng nhau.

Luyện tập vận dụng 3

Tìm số đối của mỗi số sau: \(\frac{2}{9}; - 0,5\)

Phương pháp giải:

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{a}{b}\) là số hữu tỉ \(\frac{{ - a}}{b}\).

Lời giải chi tiết:

Số đối của \(\frac{2}{9}\) là - \(\frac{2}{9}\)

Số đối của -0,5 là 0,5


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm