Giải mục II trang 6,7 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Biểu diễn số hữu tỉ 7/10 trên trục số...Biểu diễn số hữu tỉ -0,3 trên trục số

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 2

Biểu diễn số hữu tỉ \(\frac{7}{{10}}\) trên trục số

Phương pháp giải:

Chia đoạn thẳng đơn vị thành 10 phần bằng nhau. Lấy một đoạn làm đơn vị mới ( đơn vị mới bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị cũ)

Số hữu tỉ \(\frac{7}{{10}}\) được biểu diễn bằng điểm nằm bên phải gốc O, cách gốc O một đoạn bằng 7 đơn vị mới.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập vận dụng 2

Biểu diễn số hữu tỉ -0,3 trên trục số

Phương pháp giải:

Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số: -0,3 = - \(\frac{3}{{10}}\)

Chia đoạn thẳng đơn vị thành 10 phần bằng nhau. Lấy một đoạn làm đơn vị mới ( đơn vị mới bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị cũ)

Số hữu tỉ -\(\frac{3}{{10}}\) được biểu diễn bằng điểm nằm bên trái gốc O, cách gốc O một đoạn bằng 3 đơn vị mới.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm