Bài 12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác trang 112 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi khởi động trang 112

Hình 121 minh họa biển giới thiệu quần thể di tích, danh thắng cấp Quốc gia núi Dũng Quyết và khu vực Phượng Hoàng Trung Đô ở tỉnh Nghệ An (Hình 120).

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 112, 113

I. Đường trung trực của tam giác

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 113, 114

II. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Xem chi tiết

Bài 1 trang 115

Cho tam giác ABC và điểm O thỏa mãn OA = OB = OC. Chứng minh rằng O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 115

Cho tam giác ABC. Vẽ điểm O cách đều ba đỉnh A, B, C trong mỗi trường hợp sau: a) Tam giác ABC nhọn; b) Tam giác ABC vuông tại A; c) Tam giác ABC có góc A tù.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 115

Tam giác ABC có ba đường trung tuyến cắt nhau tại G. Biết rằng điểm G cũng là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác ABC. Chứng minh tam giác ABC đều.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 115

Tam giác ABC có ba đường phân giác cắt nhau tại I. Biết rằng I cũng là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC. Chứng minh tam giác ABC đều.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 115

Cho tam giác ABC. Đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm O nằm trong tam giác. M là trung điểm của BC. Chứng minh:

Xem chi tiết