Bài 3. Giá trị tuyệt đối của một số thực trang 44 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số thực

I. Khái niệm

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 44

Hình 5 mô tả một vật chuyển động từ điểm gốc O theo chiều ngược với chiều dương của trục số. Sau 1 giờ, vật đến điểm -40 trên trục số (đơn vị đo trên trục số là ki-lô-mét)

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 44, 45

a) Hãy biểu diễn hai số -5 và 5 trên cùng một trục số. b) Tính khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0. c) Tính khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0. So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a,b trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 45, 46

Tìm |x| trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 47

Tìm:

Xem lời giải

Bài 2 trang 47

Chọn dấu “<”, “>”, “ =” thích hợp cho

Xem lời giải

Bài 3 trang 47

Tính giá trị biểu thức: a) |-137| + |-363|; b) |-28| - |98|; c) (-200) - |-25|.|3|

Xem lời giải

Bài 4 trang 47

Tìm x, biết: a) |x| = 4; b)

Xem lời giải

Bài 5 trang 47

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương. b) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm. c) Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó. d) Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 6 trang 47

So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau: a) a, b là hai số dương và |a| < |b|; b) a, b là hai số âm và |a| < |b|

Xem lời giải