Giải mục I trang 5, 6 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Viết các số -3; 0,5;2 3/7 dưới dạng phân số...Các số 21; -12;

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Viết các số -3; 0,5; \(2\frac{3}{7}\) dưới dạng phân số

Phương pháp giải:

Biểu diễn số nguyên a dưới dạng phân số \(\frac{a}{1}\)

Số thập phân dưới dạng phân số có mẫu số là lũy thừa của 10.

Hỗn số dương \(a\frac{b}{c} = \frac{{a.c + b}}{c}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l} - 3 = \frac{{ - 3}}{1};\\0,5 = \frac{5}{{10}} = \frac{1}{2};\\2\frac{3}{7} = \frac{{2.7 + 3}}{7} = \frac{{17}}{7}\end{array}\)

Luyện tập vận dụng 1

Các số 21; -12; \(\frac{{ - 7}}{{ - 9}}\); -4,7; -3,05 có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\).

Lời giải chi tiết:

Các số 21; -12; \(\frac{{ - 7}}{{ - 9}}\); -4,7; -3,05 có là số hữu tỉ vì chúng đều viết được dưới dạng phân số\(21 = \frac{{21}}{1}; - 12 = \frac{{ - 12}}{1};\frac{{ - 7}}{{ - 9}} = \frac{7}{9}; - 4,7 = \frac{{ - 47}}{{10}}; - 3,05 = \frac{{ - 305}}{{100}} = \frac{{ - 61}}{{20}}\)


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm