Bài 15.27 Trang 21 SBT Hóa học 9


Giải bài 15.27 Trang 21 sách bài tập Hóa học 9. Cho 12,7 gam hợp kim gồm Al, Cu và Mg vào dung dịch HCl dư

Đề bài

Cho 12,7 gam hợp kim gồm Al, Cu và Mg vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2 (ở đktc) và 2,5 gam chất không tan. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất rắn không tan là Cu. Viết phương trình hóa học, lập hệ phương trình theo khối lượng và số mol hiđro.

Lời giải chi tiết

Cu không tác dụng với axit HCl , do đó chất không tan là Cu và mCu = 2,5 (gam).

Khối lượng Al và Mg bằng :

12,7 - 2,5 = 10,2 (gam)

Phương trình hoá học của phản ứng :

  2Al + 6HCl —-------> 2AlCl3 + 3H2

  x mol                                     3x/2 mol

  Mg + 2HCl —------> MgCl2 + H2

   y mol                                      y mol

Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài cho, ta có :

\(\left\{ \begin{gathered}  \dfrac{{3x}}{2} + y = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5 \hfill \\27x + 24y = 10,2 \hfill \\ \end{gathered}  \right.\)

Giải ra, ta có : x = y = 0,2 mol

mAl = 0,2 x 27 = 5,4 (gam) ;              

\(\% {m_{Al}} = \dfrac{{5,4}}{{12,7}} \times 100\%  \approx 42,52\% \)

mMg = 0,2 x 24 = 4,8 (gam);               

\(\% {m_{Mg}} = \dfrac{{4,8}}{{12,7}} \times 100\%  \approx 37,8\% \)

%mCu = 100% - 42,52% - 37,80% = 19,68%

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí