Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 sử 11 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Điểm tương đồng giữa kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và lần thứ hai (1933 – 1937) trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là gì?

A. Đều hoàn thành trước thời hạn.

B. Đều không hoàn thành trước thời hạn.

C. Đều tạm thời bị gián đoạn.

D. Đều chú trọng đúng mức nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 2. Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

A. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

B. Pháp và Nhật Bản công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

C. Anh công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

D. 25 nước đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Câu 3. Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối nào?

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

B. Công nghiệp hóa hiện đại hóa.

C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ.

D. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp.

Câu 4. Trong công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa, Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn gì?

A. Công nghiệp mới phát triển, nông nghiệp vẫn nắm vai trò chủ đạo.

B. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa.

C. Một nước công nghiệp hóa nhưng chủ yếu phát triển công nghiệp nặng.

D. Từ một nước nông nghiệp trở thành một nước Tư bản chủ nghĩa phát triển.

Câu 5. Văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội có gì thay đổi?

A. Xóa nạn mù chữ, chưa xây dựng được hệ thống giáo dục thống nhất.

B. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở thành phố.

C. Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở cả nông thôn và thành phố.

D. Xóa nạn mù chữ, thực hiện phộ cập giáo dục trong cả nước tới bậc trung học cơ sở.

Câu 6. Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925 – 1945 đã phạm phải những sai lầm gì?

A. Thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp nhưng chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

B. Chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân nhưng chưa đạt được nhiều thành tự lớn.

C. Chưa tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế tuy đã thực hiện tốt nguyên tắc tập thể hóa nông nghiệp.

D. Không thực hiện tốt nguyên tắc trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 7. Sau khi công cuộc cải cách ở Liên Xô được tiến hành thì cơ cấu giai cấp của Liên Xô thay đổi gồm các giai cấp?

A. Địa chủ phong kiến, nông dân.

B. Tư sản, trí thức.

C. Công nhận, nông dân, trí thức XHCN.

D. Đại địa chủ, nông dân, nô lệ.

Câu 8. Câu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước XHCN?

A. Thúc đẩy kinh tế quốc dân, chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Liên Xô. vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế.

B. Cổ vũ các nước XHCN tiến hành công cuộc xây dựng XHCN. 

C. Làm cho kinh tế của Liên Xô ngày càng khủng hoảng.

D. Là bài học kinh nghiệm quý giá cho các nước XHCN.

Câu 9. Tại sao trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa?

A. Liên Xô là một nước lạc hậu, nằm trong vòng vây của thù địch và sự cấm vận của các nước TBCN.

B. Do tư nhân nắm toàn quyền kinh tế trong thị trường.

C. Do nhận viện trợ của nước ngoài để cải tạo đất nước, khôi phục kinh tế.

D. Do không có sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích mà dựa vào các nguồn lợi từ ngoài và tiến hành tự do các cải cách kinh tế.

Câu 10. Từ bài học Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 - 1941 em rút ra được ý không phải là đặc điểm về công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô giai đoạn này là

A. Bước đầu đặt nền móng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hôi ở Liên Xô.

B. Khẳng đinh sự ưu việt của mô hình xã hội chủ nghĩa.

C. Đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực.

D. Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải: 

Trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937) đều được hoàn thành trước thời hạn.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Năm 1933, Mĩ (cường quốc tư bản đứng đầu thế giới) đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 56, chữ in nhỏ

Cách giải:

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng: công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ,…), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Qua hai kế hoạch 5 năm, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp Xã hội chủ nghĩa. Năm 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77.4 % tổng sản phẩm quốc dân.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa – giáo dục, trong đó: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 57, 58.

Cách giải:

Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, những công cuộc xây dựng CNXH bị gián đoạn. Trong quá trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải một sô sai lầm ảnh hưởng sự phát triển của đất nước (không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thế hóa nông nghiệp, chưa chú trong đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân,…)

Chọn đáp án: D

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 57.

Cách giải:

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng trí thức xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 54, suy luận.

Cách giải:

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kip thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về moi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Với chinh sách này Liên Xô đã vượt qua những khó khăn lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

Cho đến nay, chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

=> Làm cho kinh tế của Liên Xô ngày càng khủng hoảng không phải là ý nghĩa của chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: C

Câu 9.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây, kĩ thuật, thiết bị lệ thuộc vào nước ngoài: nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập của nước ngoài. Chính vì vậy, để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế là ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, không phải là bài học về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.