Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu
Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào ? Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những chuyển biến của xã hội Việt Nêu những chuyển biến của xã hội Việt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp có gì đáng chú ý ? Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp có gì đáng chú ý ?

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp cải cách Nêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp cải cách

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao nói Đông Kinh nghĩa vụ có những đóng góp to lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX ? Vì sao nói Đông Kinh nghĩa vụ có những đóng góp to lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì ? Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào ? Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào ?

Giải bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp). Phân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp).

Giải bài tập 2 trang 145 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta ? Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ? Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những hình thức nào? Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những hình thức nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào ? Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì ? Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số? Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ? Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động ? Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì ? Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng