Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Việt Nam Quang phục hội chủ trương dùng biện pháp nào để đánh Pháp?

A. Đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh nghị trường.

D. Bạo động và ám sát cá nhân.

Câu 2. Vì sao năm 1908 phong trào Đông du tan rã?

A. Phụ huynh đòi đưa con em về nước trước thời hạn.

B. Đã hết thời gian đào tạo, học sinh phải về nước.

C. Phan Bội Châu thấy không có tác dụng nên đưa học sinh về nước.

D. Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả Phan Bội Châu.

Câu 3. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là

A. sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng.

B. ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm.

C. tìm đến Nhật Bản chưa đúng thời điểm.

D. chưa thấy được sứ mệnh của dân tộc.

Câu 4. Nội dung nào sau đây thể hiện đúng đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?

A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc.

B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.

D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam.

Câu 5. Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh là

A. biện pháp cải lương, dựa Pháp cầu tiến bộ.

B. cổ vũ tinh thần học tập tự cường chưa có cơ sở.

C. giáo dục tư tưởng chống các hủ tục phong kiến chưa đúng thời điểm.

D. chưa thấy được sức mạnh của quần chúng trong đấu tranh chống xâm lược.

Câu 6. Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản giúp đỡ đánh Pháp, Phan Bội Châu đã tổ chức phong trào

A. Duy tân.

B. Đông du.                 

C. Bạo động chống Pháp.

D. “Chấn hưng nội hóa” .              

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX? chu

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. D

3. B

4. B

5. A

6. B

Câu 1:

Phương pháp: Dựa vào hoạt động của Việt Nam Quang phục hội để trả lời

Cách giải:

Tổ chức Việt Nam Quang phục hội chủ trương dùng biện pháp bạo động và ám sát cá nhân để đánh Pháp. Đây cũng là hạn chế dẫn đến sự thất bại của tổ chức này trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX

Chọn: D

Câu 2:

Phương pháp: Dựa vào hành động của đế quốc năm 1908 để trả lời.

Cách giải:

Tháng 8-1908, Chính phủ Nhật Bản câu kết với thực dân Pháp ở Đông Dương, trục xuất số lưu học sinh Việt Nam, kể cả thủ lĩnh Phan Bội Châu. Chính vì thế, phong trào Đông Du tan rã.

Chọn: D

Câu 3

Phương pháp: Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu để phân tích, đánh giá
Cách giải:

Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là ý đồ cầu viện Nhật Bản, đây là chủ trương sai lầm và nguy hiểm bởi đã là đế quốc thì bản chất đều giống nhau. Vấn đề “đồng văn đồng chủng” không phải là lí do quan trọng Nhật có thể giúp Việt Nam chống Pháp. Bởi các nước đế quốc bản chất đều là đi xâm lược thuộc địa và bóc lột các nước khác => Nhật đã thẳng tay trục xuất những du học sinh và Phan Bội Châu dẫn đến phong trào Đông Du tan rã.

Chọn: B

Câu 4:

Phương pháp: Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh để trả lời

Cách giải:

Đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh là: Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập

Chọn: B

Câu 5:

Phương pháp:  Dựa vào chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh để phân tích, đánh giá
Cách giải:

Nếu như hạn chế của Phan Bội Châu là chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, chưa nhận rõ bản chất của kẻ thù thì Phan Châu Trinh cũng mang những hạn chế về đường lối cách mạng đó. Ông chủ trương chống phong kiến nhưng lại dựa vào thực dân Pháp; yêu cầu Pháp phải thay đổi thái độ với sĩ dân nước Nam, sửa đổi chính sách cai trị để giúp nhân dân Việt Nam từng bước tiến lên văn minh. Trong khi không có một nước thực dân thống trị nào lại chịu bắt tay với nhân dân thuộc địa để lật đổ của chúng. Chủ trương của Phan Châu Trinh “chẳng khác nào xin Pháp rủ lòng thương

Chọn: A

Câu 6:

Phương pháp: Dựa vào những hoạt động của Phan Bội Châu để trả lời.

Cách giải:

Để thực hiện chủ trương cầu viện Nhật Bản, Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang học tập tại các trường của Nhật Bản, chuẩn bị lực lượng chống Pháp

Chọn: B  

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 11 trang 143, 144, suy luận

Cách giải:

Nói Đông Kinh nghĩa thục có đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX, vì:

- Hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục đã khiến thực dân Pháp phải e ngại.

- Mặc dù chỉ hoạt động được 9 tháng (từ tháng 3 đến tháng 11-1907), nhưng Đông Kinh nghĩa thục thực sự là một cuộc vận động văn hóa lớn:

+ Thức tỉnh lòng yêu nước cho nhân dân Việt Nam.

+ Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, cổ động cách mạng, phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc.

+ Mở đường cho sự phát triển của hệ tư tưởng tư sản ở Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.