Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu
Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-1884

Tóm tắt mục II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-1884

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

Tóm tắt mục III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 1884

Xem chi tiết

Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cục của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức (theo mẫu)

Giải bài tập 1 trang 123 SGK Lịch sử 11. Dựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức (theo mẫu)

Xem lời giải

Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc

Giải bài tập 2 trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải