Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta ? Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của nước ta ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ? Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những hình thức nào? Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội đã hoạt động với những hình thức nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào ? Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì ? Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số? Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ? Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động ? Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú trong tổ chức và hoạt động ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì ? Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải bài tập 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh. Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh.

Giải bài tập 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ? Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo ?

Giải bài tập 3 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng