Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình kinh tế - xã hội

Tóm tắt mục I. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh

Tóm tắt mục II. Phong trào đấu tranh vũ trang trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới

Tóm tắt mục III. Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem chi tiết

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trong thời gian chiến đấu, Việt Nam Quang phục hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Việc Duy Tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 149 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Việc binh lính người Việt tham gia phong trào yêu nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 150 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Trong những năm Chiến tranh thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chú

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 151 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những biến động về mặt kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Điểm lại các phong trào yêu nước tiêu biểu trong thời kì chiến tranh

Giải bài tập 2 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam

Giải bài tập 3 trang 153 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải