Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 sử 11 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xảy ra trầm trọng.

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc thôn tính.

Câu 2. Sau cách mạng tháng Hai 1917 các Xô viết được thành lập  đại biểu cho những giai cấp và tầng lớp nào?

A. Công nhân, binh lính.

B. Công nhân, nông dân, binh lính.

C. Công nhân, nông dân.

D. Nông dân, binh lính.

Câu 3. Chính sách cộng sản thời chiến được thực hiện trong thời gian nào?

A. Từ 1919 đến 3/1921.

B. Từ 1920 đến 2/1921.

C. Từ 1919 đến 3/1922.

D. Từ 1920 đến 2/1922.

Câu 4. Sau khi Cách mạng dân chủ tháng Hai giành thắng lợi, ở Nga xuất hiện tình thế hai chính quyền song song cùng tồn tại đó là

A. Chính quyền phong kiến và tư sản.

B. Chính phủ tư sản và công nhân.

C. Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

D. Chính quyền công nhân và nông dân.

Câu 5. Luận cương tháng tư của Lê-nin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng ... sang cách mạng...

A. Dân chủ tư sản – dân chủ tư sản kiểu mới.

B. Dân chủ tư sản – xã hội chủ nghĩa.

C. Dân chủ tư sản – tư sản dân quyền.

D. Dân chủ tư sản – dân tộc dân chủ

Câu 6. Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Đấu tranh hòa bình.

B. Đấu tranh chính trị.

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Đấu tranh hòa bình kết hợp khởi nghĩa vũ trang.

Câu 7. Vì sao năm 1919, chính quyền Xô Viết thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”?

A. Vì muốn phát triển kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội.

B. Vì muốn khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

C. Vì muốn bảo vệ chính quyền Xô Viết khỏi các thế lực thù trong, giặc ngoài.

D. Vì muốn bảo vệ đời sống của nhân dân.

Câu 8. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 mang tính chất là cuộc cách mạng

A. Cách mạng tư sản.

B. Cách mạng vô sản.

C. Cách mạng tư sản kiểu mới.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 9. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. Đó là lời kêu gọi của tổ chức nào?

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga.

C. Quốc tế thứ nhất.

D. Quốc tế thứ hai.

Câu 10. Tại sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã thay đổi cục diện thế giới?

A. Hệ thống tư bản chủ nghĩa không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới.

B. Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới.

C. Đưa nước Nga Xô Viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”.

D. Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết. 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 48.

Cách giải:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, nạn đoi xảy ra ở nhiều nơi. Quân đội liên tiếp thua trận . Mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga và hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nưowcs.

Chọn đáp án: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Sau cách mang tháng Hai thắng lợi, có hai chinh quyền song song tồn tại, trong đó, chính quyền Xô viết là đai biểu của công nhân, nông dân và binh lĩnh.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây bởi 14 nước đế quốc và lực lượng phản cách mạng trong nước, năm 1919 chính quyền Xô Viết đã thực hiện “Chính sách cộng sản thời chiến”.

Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao đông cưỡng bức với toàn dân từ 16 đến 50 tuổi,…nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện tình trạng phức tạp chưa từng có diễn ra tại nước Nga. đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu cho công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài được.

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 50.

Cách giải:

Trước tình thế đấT nước có hai chính quyền song song tồn tại, tháng 4-1917, luận cương của Lê-nin đã được đọc trước Trung ương đảng Bônsêvích, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh hòa bình nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo để đủ sức lật đổ giai cấp tư sản, Đảng Bôsêvích đã chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

=> Hình thức đấu tranh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là đấu tranh vũ trang.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 51, suy luận.

Cách giải:

Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc câu kết với lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. Trong suốt 3 năm (1918 – 1920), nhân dân Nga tập trung toàn bộ sức lực tiến hành cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài trong nhưng điều kiện vô cùng khó khăn để bảo vệ chính quyền Xô viết khỏi các thế lực thù trong giặc ngoài.

=> Năm 1919, chính phủ Xô viết thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến” vì muốn bảo vệ chính quyền Xô viết khỏi các thế lực thù trong, giặc ngoài.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 5, suy luận.

Cách giải:

Cách mạng tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới: Làm nhiệm vụ của cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

=> Cách mạng tháng Mười là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Không thể chờ đợi và im lặng hơn được nữa... Không có lối thoát nào khác ngoài cuộc đấu tranh của nhân dân. “Phải lật đổ chính phủ Nga hoàng để tổ chức nước Cộng hòa dân chủ Nga, thực hiện ngày làm 8 giờ và trao lại toàn bộ ruộng đất cho nông dân”. (Trích truyền đơn kêu gọi đấu tranh của Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát ngày 14-2-1917).

Chon đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới làm cho Chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống xã hội đối lập: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.