Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 sử 11 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện “chính sách kinh tế mới” vào thời gian nào?

A. Tháng 3 năm 1921

B. Cuối năm 1921.

C. Tháng 9 năm 1920.

D. Tháng 3 năm 1920.

Câu 2. “Cộng hòa Xô viết” đầu tiên gồm bốn nước nào?

A. Nga, U-crai-na, Latvia, Kazakhtan.

B. Nga, Ngoại Cáp-ca-dơ, Kazakhtan, Litvia.

C. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ.

D. Nga, Latvia, Gruzia, Tajikistan.

Câu 3. Nhiệm vụ “trọng tâm” trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (1925 - 1941) là gì?

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

D. Tập thể hóa nông nghiệp

Câu 4. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua mấy kế hoạch 5 năm?

A. 1                       B. 2.

C. 3.                      D. 4.

Câu 5. Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô đã được các cường quốc nào đặt quan hệ ngoại giao?

A. Đức, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Nhật.

B. Mĩ, Anh, Pháp, I-ta-li-a, Trung Quốc.

C. Đức, Mĩ, Anh, Pháp.

D. Đức, Anh, Pháp, Mĩ Nhật.

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của chính sách kinh tế mới?

A. Thay thế nội dung trưng thu lương thực thừa bằng thuế cố định.

B. Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng.

C. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.

D. Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.

Câu 7. Chính sách kinh tế mới (1921-1925) có ý nghĩa như thế nào với nước Nga?

A. Nền kinh tế đổi theo hướng thị trường, nhân dân vẫn còn khó khăn.

B. Nền kinh tế chuyển biến rõ nhưng chưa hoàn thành khôi phục kinh tế.

C. Nền kinh tế có sự chuyển biến, nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt. 

D. Chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Câu 8. Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong chính sách ruộng cộng sản thời chiến, đến khi thực hiện chính sách kinh tế mới được thay đổi như thế nào?

A. Trả hết toàn bộ các nhà máy, xí nghiệp cho giai cấp tư sản.

B. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân)

C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng nhà máy, xí nghiệp trong nước.

D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí. 

Câu 9. Bản chất của chính sách kinh tế mới là gì?

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

B. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân.

C. Kinh tế nước Nga Xô Viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản mở.

D. Tư bản trong nước lũng đoạn kinh tế.

Câu 10. Đâu không phải là bài học cho công cuộc đổi mới năm 1986 ở Việt Nam từ chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Liên Xô?

A. Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị là chính.

C. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ.

D. Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 53.

Cách giải:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, bạo loạn ở nhiều nơi.

=> Tháng 3-1921. Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện “Chính sách kinh tế mới” (NEP) do V.I. Lê-nin đề xường, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tiền tệ.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 55.

Cách giải:

Đại hội lần thứ nhất các xô viết toàn Liên bang, diễn ra cuối tháng 12-1922, đã tuyên bố thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô), gồm 4 nước cộng hòa Xo viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: skg trang 55.

Cách giải:

Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiêm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 56.

Cách giải:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện qua ba kế hoạch 5 năm:

- Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất: 1928 – 1932.

- Kế hoạch 5 năm lần thứ hai: 1933 – 1937.

- Kế hoạch 5 năm lần thứ ba: bắt đầu từ năm 1937, nhưng bị gián đoạn bởi cuôc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức (6/1941).

Chọn đáp án: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 58.

Cách giải:

Trong vòng 4 năm từ năm 1922 đến năm 1925, các cường quốc tư bản như: Đức, Anh I-ta-li-a, Pháp, Nhật lần lượt công nhân và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: skg trang 53, loại trừ.

Cách giải:

Nội dung của chính sách kinh tế mới bao gồm:

- Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).

-  Công nghiệp:

+  Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

-  Thương nghiệp và tiền tệ: tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn.

=> Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp không phải là nội dung của chính sách Kinh tế mới.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 54, suy luận.

Cách giải:

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nên kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiếm soát của nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua những khó khăn lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

=> Chính sách kinh tế mới đã chuyển từ nền kinh tế nhiều thành phần, đặc dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 53, suy luận.

Cách giải:

Trong nội dung của chính sách kinh tế mới về công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng , cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong nội dung của cải cách kinh tế trong lĩnh vực công nghiêp:

 Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.

+ Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ, dưới 20 công nhân có sự kiểm soát của nhà nước.

+ Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.

Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt một số ngành như: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương.

+ Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lượng và nâng cao năng suất lao động.

=> Bản chất của chinh sách kinh tế mới là chuyển từ nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: liên hệ.

Cách giải:

Bài học rút ra từ chính sách kinh tế với của Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam năm 1986 là:

- Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế.

- Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ

- Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Chọn đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí