Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 sử 11 - Đề số 7 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Hiêp ước Nam Kinh (1842) mà chính quyền Mãn Thanh kí với thực dân Anh đã đưa đến hậu quả gì ở Trung Quốc?

A. Biến Trung Quốc thành một nước thuộc địa của thực dân Anh.

B. Biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước  nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

C. Biến Trung Quốc thành một nước thuộc địa của thực dân Anh và các nước phương Tây.

D. Biến Trung Quốc thành một nước phụ thuộc Anh.

Câu 2. Ngày 19-7-1864, diễn ra sự kiện lịch sử gi ở Trung Quốc?

A. Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc bị thất bại.

B. Cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu.

C. Từ Hi Thái Hậu làm cuộc chính biến, ra lệnh bắt vua Quang Tự.

D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của nông dân chống đế quốc diễn ra ở miền Bắc Trung Quốc.

Câu 3. Cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo được sự ủng hộ và đồng tình của ai?

A. Khang Hữu Vi.

B. Lương Khải Siêu.

C. Vua Quang Tự.

D. Từ Hi Thái Hậu.

Câu 4. Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc là

A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.

B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc.

C. Chống lại Từ Hi Thái Hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự.

D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc.

Câu 5. Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, Trung Quốc đứng trước nguy cơ trở thành

A. “sân sau” của các nước đế quốc.

B. “ván bài” trao đổi giữa các nước đế quốc.

C. “quân cờ” cho các nước đế quốc điều khiển.

D.“miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé. 

Câu 6. Kết quả lớn nhất của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là

A. Xây dựng được chính quyền Trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh).

B. Buộc các nước đế quốc phải thu hẹp vùng chiếm đóng.

C. Xóa bỏ sự tồn tại của chế độ phong kiến.

D. Mở rộng căn cứ khởi nghĩa ra khắp cả nước.

Câu 7. Ý nào không thể hiện đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội?

A. Đánh đổ Mãn Thanh.

B. Tấn công tô giới của các nước đế quốc tại Trung Quốc.

C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Trung Quốc.

D. Thực hiện quyền bình đẳng về ruông đất cho dân cày.

Câu 8. Ý nào không phải là ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi (1911)?

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc.

C. Tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

D.Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

Câu 9. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì?

A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lật đổ chế độ cộng hòa.

C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

Câu 10. Điểm nào sau đây là cơ bản nhất chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A. Không nêu vấn đề đánh đổ đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

B. Chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến.

C. Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Không giải quyết được vấn đề mâu thuẫn của một xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 B

 B

 B

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 13.

Cách giải:

Sau chiến tranh thuốc phiện (từ 6-1840 đến 8-1842) chính quyền Mãn Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh với thực dân Anh. Đây là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: Sgk trang 14.

Cách giải:

Ngày 19-7-1864, được sự giúp đỡ của các nước đế quốc, chính quyền Mãn Thanh đã tấn công Thiên Kinh, đàn áp phong trào => Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc thất bại.

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: Sgk trang 14.

Cách giải:

Cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu lãnh đạo được sự ủng hộ và đồng tình của vua Quang Tự.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 14.

Cách giải:

Gần như đồng thời với phong trào Duy tân, một cuộc khởi nghĩa vũ trang nông dân chống đế quốc đã diễn ra ở Bắc Trung Quốc đó là Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 12.

Cách giải:

Từ thế kỉ XVIII, nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn, đông dân ở châu Á, cũng đứng trước nguy cơ trở thành “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 14, suy luận.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc kéo dài 14 năm (từ năm 1851 đến năm 1864). Kết quả của khởi nghĩa này là nhân dân đã xây dựng được chính quyền Trung ương ở Thiên Kinh (tức Nam Kinh) và thi hành nhiều chính sách tiến bộ. Đó là kết quả quan trọng nhất. Lần đầu tiên trọng lịch sử Trung Quốc, chính sách bình quân ruộng đất, quyền bình đẳng nam nữ được đề ra.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 15, loại trừ.

Cách giải:

- Tháng 8-1905, Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập.

- Mục tiêu của tổ chức này là: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Trung Quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruông đất cho dân cày.

Chọn đáp án: B

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 17, loại trừ.

Cách giải:

Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi (1911) bao gồm:

- Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Cách mạng Tân Hợi không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược và không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: đánh giá, phân tích.

Cách giải:

Ý nghĩa cơ bản nhất của một cuộc cách mạng là cuộc cách mạng đó đáp áp được những mục tiêu đề ra từ trước đó.

Xét mục tiêu của cách mạng Tân Hợi lúc đầu là: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc, thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày.

=> Ý nghĩa cơ bản nhất của cách mạng Tân Hợi là đã lật đổ chế độ phong kiến, lật đổ chế độ cộng hòa.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cách mạng Tân Hợi  năm 1991 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản:

- Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để vì:

- Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

- Không đụng chạm đến các nước đế quốc.

- Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Chọn đáp án: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.