CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Lý thuyết Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li: phương pháp nghiên cứu của Menđen

Xem chi tiết

Tương tác gen

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen: khái niệm và các kiểu tương tác gen, tương tác bổ sung, cộng gộp, át chế, khái niệm gen đa hiệu và ví dụ

Xem chi tiết

Liên kết gen và hoán vị gen

Lý thuyết Liên kết gen và hoán vị gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tác động đa hiệu của gen

Lý thuyết khái niệm gen đa hiệu và ví dụ

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (12)

Lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Xem chi tiết

Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Lý thuyết sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, thường biến

Xem chi tiết

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Lý thuyết Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mức phản ứng của kiểu gen

Lý thuyết mức phản ứng của kiểu gen.

Xem chi tiết

Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất