Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương II - Sinh 12

Xem chi tiết
Tại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể, mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có một nhân tố di truyền? Tại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được bên trong tế bào của cơ thể, mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có một nhân tố di truyền?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Giả sử các cặp gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu (?) trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ các loại giao tử, kiểu gen, kiểu hình, ... trong phép lai n tính trạng. Giả sử các cặp gen khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu (?) trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát cho tỉ lệ các loại giao tử, kiểu gen, kiểu hình, ... trong phép lai n tính trạng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 41 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất