CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Lý thuyết Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Quy luật Menđen: Quy luật phân li

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li: phương pháp nghiên cứu của Menđen

Xem chi tiết

Tương tác gen

Lý thuyết Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen: khái niệm và các kiểu tương tác gen, tương tác bổ sung, cộng gộp, át chế, khái niệm gen đa hiệu và ví dụ

Xem chi tiết

Liên kết gen và hoán vị gen

Lý thuyết Liên kết gen và hoán vị gen Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Tác động đa hiệu của gen

Lý thuyết khái niệm gen đa hiệu và ví dụ

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng (12)

Lý thuyết mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Xem chi tiết

Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường

Lý thuyết sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, thường biến

Xem chi tiết

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Lý thuyết Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Mức phản ứng của kiểu gen

Lý thuyết mức phản ứng của kiểu gen.

Xem chi tiết

Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Sách giáo khoa Sinh học 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Thí nghiệm phát hiện quy luật phân li và giải thích kết quả

Lý thuyết Quy luật Menđen: Quy luật phân li: thí nghiệm phát hiện quy luật phân li và giải thích thí nghiệm, cơ sở tế bào học và điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li.

Xem chi tiết

Tại sao mỗi cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng và trong mỗi giao tử lại chỉ có 1 nhân tố di truyền - trang 33

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 33 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 36, 37 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 37 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 37 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 37 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Dựa vào đâu mà Menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong thí nghiệm trên lại phân ly độc lập trong quá trình hình thành giao tử - trang 38

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Hãy điền tiếp các số liệu vào chỗ dấu … trong bảng 9 và rút ra công thức tổng quát - trang 40

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất