CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Lý thuyết Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Tiến hóa lớn

Tiến hóa lớn Sinh 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Loài

Lý thuyết Loài ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Quá trình hình thành loài (Tiếp theo)

Quá trình hình thành loài (Tiếp theo) Sinh 12 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Các bằng chứng tiến hóa

Lý thuyết Các bằng chứng tiến hóa ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Lý thuyết Quá trình hình thành quần thể thích nghi ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Các quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa

Nguồn biến dị, đơn vị tiến hóa, so sánh học thuyết tiến hóa Đacuyn với thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.

Xem chi tiết

Các nhân tố tiến hóa

Các nhân tố tiến hóa theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Xem chi tiết

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Lý thuyết Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu có sơ đồ tư duy tóm tắt lý thuyết

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất