Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Lấy ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi … của cơ thể Lấy ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi … của cơ thể

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 153 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 154, 155 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 155 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 155 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 155 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 155 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36 Quan sát hình 36.2, 36.3 và 36.4 kết hợp với những nội dung đã học, hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể vào bảng 36

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Có những hình thức cạnh tranh nhau nào phổ biến, nêu nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức đó Có những hình thức cạnh tranh nhau nào phổ biến, nêu nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức đó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 159 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 159 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 159 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 159 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 160 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 160 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào? Điền tiếp vào cột bên phải bảng 37.1 về các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ lệ giới tính, từ đó cho biết tỉ lệ giới tính của quần thể chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó. Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong Sinh học 9, hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 162 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C Quan sát hình 37.2 và cho biết mức độ đánh bắt cá ở các quần thể A, B, C

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 162 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao Điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả (cá lóc) nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 164 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 165 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất