Đề thi học kì 1 Sinh 12

Bình chọn:
4.9 trên 98 phiếu
Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 Sinh 12

Ở bò, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với a quy đinh chân thấp. Trong một trại chăn nuôi có 15 con đực giống chân cao và 200 con cái chân thấp. Quá trình ngẫu phối đã sinh ra đời con có 80% cá thể chân cao, 20% cá thể chân thấp. Trong số 15 con bò đực trên, có bao nhiêu con có kiểu gen dị hợp?

Xem chi tiết

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1)- Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 12

Xem lời giải