CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu
Hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái - trang 187 Hãy cho biết các thành phần vô sinh và hữu sinh của 1 hệ sinh thái - trang 187

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 187 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo - trang 189 Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo - trang 189

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 190 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 190 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 2 trang 190 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 190 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 3 trang 190 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 190 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 190 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 - trang 184 Hãy ghi chú tên các bậc dinh dưỡng thay cho các chữ a, b, c trong hình 43.2 - trang 184

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 193 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 194 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 194 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 2 trang 194 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 194 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 3 trang 194 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 194 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 4 trang 194 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 194 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa - trang 195 Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa - trang 195

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 195 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật - trang 195 Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật - trang 195

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nitơ - trang 197 Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nitơ - trang 197

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 197 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn - trang 199 Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn - trang 199

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 199 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết

Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài