Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Khái niệm chu trình sinh địa hóa, một số chu trình sinh địa hóa, chu trinh cacbon, chu trình nitơ, chu trình nước, khái niệm sinh quyển.

Xem chi tiết

Hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa - trang 195

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 195 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật - trang 195

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nitơ - trang 197

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 197 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn - trang 199

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 199 SGK Sinh học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải

Bài 6 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 6 trang 200 SGK Sinh 12

Xem lời giải