Bình chọn:
4.8 trên 103 phiếu
Theo chiều mũi tên trong sơ đồ hình 44.1 hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa. Theo chiều mũi tên trong sơ đồ hình 44.1 hãy giải thích một cách khái quát sự trao đổi chất trong quần xã và chu trình sinh địa hóa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 195 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và đất? Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi trong quần xã và trở lại môi trường không khí và đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 196 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Qua sơ đồ 44.3 em hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito trong tự nhiên. Qua sơ đồ 44.3 em hãy mô tả ngắn gọn sự trao đổi nito trong tự nhiên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 197 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Quan sát hình 44.5, hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn. Quan sát hình 44.5, hãy nhận xét sự phân bố vùng theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các khu sinh học trên cạn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 199 SGK Sinh học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 1 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 2 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 4 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 5 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết
Bài 6 trang 200 SGK Sinh 12 Bài 6 trang 200 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 6 trang 200 SGK Sinh 12

Xem chi tiết