"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?


Đề bài

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 32 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh:

- Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen cải tổ "Đồng minh những người chính nghĩa" thành "Đồng minh những người cộng sản". Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

- Tháng 2-1848, Cương lĩnh của Đồng minh được công bố dưới hình thức một bản Tuyên ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

* Nội dung:

- Tuyên ngôn gồm có lời mở đầu và bốn chương, bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Lời mở đầu nêu mục đích, nguyện vọng của những người cộng sản.

+ Tuyên ngôn nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

+ Nhấn mạnh vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Giai cấp vô sản và Đảng Cộng sản có sứ mệnh xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

+ Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.