"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Bình chọn:
4 trên 19 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 8

Đề bài

"Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cành nào? Nội dung chủ yếu của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 32 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh:

- Trong thời gian ở Anh, Mác và Ăng-ghen cải tổ "Đồng minh những người chính nghĩa" thành "Đồng minh những người cộng sản". Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế.

- Tháng 2-1848, Cương lĩnh của Đồng minh được công bố dưới hình thức một bản Tuyên ngôn - Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

* Nội dung:

- Tuyên ngôn gồm có lời mở đầu và bốn chương, bao gồm những luận điểm cơ bản về sự phát triển của xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Lời mở đầu nêu mục đích, nguyện vọng của những người cộng sản.

+ Tuyên ngôn nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

+ Nhấn mạnh vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!".

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu