Câu 5 trang 114 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy xác định hàm lượng phần trăm của C, H, N và O ở hợp chất A.

Đề bài

Oxi hóa hoàn toàn 4,92 mg một hợp chất A chứa C, H, N và O rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa \({H_2}S{O_4}\) đậm đặc, bình chứa KOH, thì thấy khối lượng bình chứa \({H_2}S{O_4}\) tăng thêm 1,81 mg, bình chứa KOH tăng thêm 10,56 mg. Ở thí nghiệm khác, khi nung 6,15 mg hợp chất A đó với CuO thì thu được 0,55 ml (đktc) khí nitơ. Hãy xác định hàm lượng phần trăm của C, H, N và O ở hợp chất A.

Lời giải chi tiết

- Khối lượng bình đựng \({H_2}S{O_4}\) đặc tăng chính bằng khối lượng \({H_2}O\)

\( \Rightarrow {m_{H_2{O}}} = 1,{81.10^{ - 3}}(g)\)

Khối lượng bình chứa KOH tăng chính bằng khối lượng \(C{O_2}\)

\( \Rightarrow {m_{_{C{O_2}}}} = 10,{56.10^{ - 3}}(g)\)

\(\% {m_C} = \frac{{10,{{56.10}^{ - 3}}.12.100\% }}{{44.4,{{92.10}^{ - 3}}}} = 58,54\% \)              \(\% {m_H} = \frac{{1,{{81.10}^{ - 3}}.2}}{{18.4,{{92.10}^{ - 3}}}}.100\%  = 4,09\% \)

\(\% {m_N} = \frac{{28.0,{{55.10}^{ - 3}}}}{{22,4.6,{{15.10}^{ - 3}}}}.100\%  = 11,18\% \)            

\(\% {m_O} = 100\%  - (58,54 + 4,09 + 11,18) = 26,19\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí