Câu 1 trang 23 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit hoặc hằng số phân li bazơ của các axit và bazơ sau:

Đề bài

Viết các biểu thức tính hằng số phân li axit \({K_a}\)  hoặc hằng số phân li bazơ\({K_b}\) của các axit và bazơ sau: \(HClO,Br{O^ - },HN{O_2},NO_2^ - \)

Lời giải chi tiết

\(HClO \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + ClO{^ - }\)                                    

\({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {Cl{O^ - }} \right]} \over {\left[ {HClO} \right]}}\)

\(Br{O^ - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HBrO + O{H^ - }\)                       

\({K_b} = {{\left[ {HBrO} \right]\left[ {O{H^ - }} \right]} \over {\left[ {Br{O^ - }} \right]}}\)

\(HN{O_2} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + NO_2^ - \)                                     

\({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {NO_2^ - } \right]} \over {\left[ {HN{O_2}} \right]}}\)

\(NO_2^ -  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HNO_2 + O{H^ - }\)                        

\({K_b} = {{\left[ {HN{O_2}} \right]\left[ {O{H^ - }} \right]} \over {\left[ {NO_2^ - } \right]}}\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí