Cách dùng some, any, và one (tính từ và đại từ)


Some và any có nghĩa là (một vài, một ít). Chúng được dùng thay cho những danh từ không đếm được hoặc những danh từ số nhiều (với some/any với danh từ số ít

A. Some và any có nghĩa là (một vài, một ít). Chúng được dùng thay cho những danh từ không đếm được hoặc những danh từ số nhiều (với some/any với danh từ số ít, hãy xem C bên dưới.)

1. Some có thể là một hình thức số nhiều của a/an và one :

Have a biscuil/some biscuits. (Có một bánh bít qui/vài bánh bít qui)

- Some, any và none có thể được dùng với of + the/this/ these/those/các sở hữu/nhân xưng đại từ.

Some of the staff can speak Japanese.(Vài nhân viên có thể nói tiếng Nhật)

Did any of your photos come out well ? (Có tấm ảnh nào của bạn được rửa ra đẹp không ?)

2. Some được dùng :

Với các động từ xác định :

They bought some honey (Họ mua một số mật.)

- Ở các câu hỏi có câu trả lời là Yes”.

Did some of you sleep on the floor ?

(Có phải vài người trong số các bạn ngủ trên sàn không ?)

Ở các đề nghị và yêu cầu :

Would you like some wine ? (Anh dùng chút rượu nhé ?)

Could you do some typing for me ?

(Nhờ cô đánh máy cho tôi được chứ ?) (Cũng xem c.)

3. Any được dùng :

Với các động từ ở phủ định :

I haven’t any matches. (Tôi không có que diêm nào.)

- Với hardly, barely, scarcely.

I have hardly any spare time. (Tôi hầu như không có chút thời gian rảnh).

-  Với without khi without any... = with no...

He crossed the frontier with any difficulty/with no difficulty:

(Hắn ta đã vượt qua biên giới không chút khó khăn).

Với những câu hỏi trừ các kiểu đã nói ở trên :

Have you got any money ? (Anh có ít tiền không ?)

Did he catch any fish ? (Anh ta có bắt được con cá nào không ?)

-   Sau if/whether và các thành ngữ chỉ sự hồ nghi :

If you need any more rioney, please let me know.

(Nếu bạn cần thêm tiền nữa, xin cho tôi biết).

I don’t think there is any petrol in the tank.

(Tôi không nghĩ còn chút xăng nào trong thùng cả) (cũng xem C)

B. No (tính từ) và one (Đại từ)

no và none có thể dùng với các động từ xác định để diễn tả một phủ định :

I have no apple. I have some last year but I have none this year

(Tôi không có táo. Năm ngoái tôi có một ít nhưng năm nay không có.)

no + danh từ có thể là chủ từ của một câu :

No work was  done (không việc nào được làm cả.)

No letter (s) arrived (không lá thư nào đến cả.)

- none có thể là chủ từ  nhưng không thường lắm :

We expected letters, but none came.

(Chúng tôi mong thư, nhưng không lá thư nào đến. cả.)

Tuy nhiên none + of thường dùng làm chủ từ :

None of the tourists wanted to climb the mountain (Không khách du lịch nào muốn leo núi cả.)

C. Some hay any dùng với danh từ đếm được số ít

Some ở đây thường có nghĩa (nào đó) :

Some idiot parked his car outside my garage

(Gã ngốc nào đó đã đậu xe bên ngoài nhà xe của tôi.)

Or other (khác) có thể được thêm vào để nhấn  mạnh rằng người nói không quan tâm làm :

He doesn’t believe in conventional medicine ; he has some remedy or other of his own

(Anh ta không tin vào thuốc cổ truyền, anh ta có vài phương thuốc khác của riêng mình.)

Any còn có nghĩa là (bất cứ).

Any book about riding will tell you know to saddle a horse (Bất cứ cuốn sách nào nói về cỡi ngựa sẽ chỉ bạn cách thắng yên.)

Any dictionary will give you the meaning of these words. (Bất cứ cuốn từ điển nào cũng sẽ cho bạn nghĩa của những từ này.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm