Cách dùng Neither, either


Neither có nghĩa là (không này không kia). Nó đi với một động từ số ít ở xác định. Nó có thể được dùng bởi chính nó hay theo sau bằng một danh từ..

A. 1.Neither có nghĩa là (không này không kia). Nó đi với một động từ số ít ở xác định. Nó có thể được dùng bởi chính nó hay theo sau bằng một danh từ hay bằng of the/these/those/ các sở hữu hay các nhân xưng đại từ.

a) I tried both keys but neither (of them) worked.

(Tôi đã thử cả hai chìa khóa nhưng cả hai cái đều không thực hiện được.)

b) Neither of them knew the way/Neither boy knew.

(Cả hai chúng nó không biết đường.)

c) I’ve read neither of these (books). (Tôi không đọc cả hai (cuốn sách) này)

2. Either có nghĩa (cả cái này cả cái kia). Nó đi với một động từ số ít và giống như neither nó có thể được dùng bởi chính nó hay theo sau bằng một danh từ/đại từ hay bằng of + the these/those ..v...v...

3. Either - động từ phủ định có thể thay bằng neither + xác định trừ khi neither là chủ từ của một động từ. Vì thế either không được dùng ở (a) hay (b) trên nhưng có thể dùng ở (c).

I haven't read either of these (books).(Tôi không đọc cả hai cuốn sách này).

- Mặc dù either không thể là chủ từ của một động từ ở phủ định nhưng nó có thể là chủ từ hay túc từ của một động từ ở xác định hay nghi vấn :

Either (of these) would do. (Cái nào trong hai cái này đều cũng được.)

Would you like either of these ? (Bạn thích cái nào trong  hai cái này ?) .

4. Các đại từ và các tính từ sở hữu đi với neither/either dùng cho người sẽ là he/him, she/her và his/her theo lý thuyết nhưng trong tiếng Anh thông tục thì các hình thức số nhiều thường được dùng phổ biến hơn.

Neither of them knows the way, do they ?

(Cả hai chúng nó đều không biết đường, phải không ?)

Neither of them had brought their passports.

(Cả hai người đều không mang hộ chiếu.)

B. Neither... nor, either…or:

Neither…nor + động từ xác định là một cách nhấn mạnh của việc kết hợp hai phủ định :

a) Neither threats nor arguments had any affect on him.

(Cả đe dọa lẫn lí lẽ đều không ảnh hưởng chút nào đến nó cả).

b) They said the room was large and bright but it was neither large nor bright.

(Họ nói căn phòng lớn và sáng sủa nhưng nó không lớn lẫn không sáng sủa)

c) He neither wrote nor phoned. (Anh ta không viết và cũng không gọi điện thoại).

- Either…or + động từ ở phủ định có thể thay bằng neither... nor trừ khi neither... nor là chủ từ của một động từ như đã nói ở  (a) vì thế :

    b)…but it wasn't either large or bright. (...nhưng nó không lớn lẫn không sáng sủa.)

     c)  He didn't either write or phone. (Anh ta không viết cũng không gọi điện thoại.)

either... or không thể là chủ từ của một động từ phủ định nhưng có thế là chủ từ hay túc từ của động tử ở xác định hay nghi vấn và được dùng ở cách này để nhấn mạnh sự chọn lựa :

You can have either soup or fruit juice.

(Bạn có thể dùng súp hay nước trái cây) (Chỉ một trong hai thứ)

You must either go at once or wait till tomorrow.

(Bạn phải đi ngay hoặc đợi đến mai)

It’s urgent, so could you either phone or telex ?

(Điều đó thật cấp bách, vì thế bạn hoặc gọi điện hoặc đánh telex ?)

(với either dùng trong việc, thêm vào để chú ý xem 112. Với neither /nor theo sau bởi sự đảo ngược, hãy xem 45,112.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm