Cách dùng Else đặt sau someone/anybody/nothing..v..v...

Bình chọn:
3.4 trên 15 phiếu

Someone/somebody/somewhere, anywhere,có thể theo sau bởi else;else dùng với các trạng từ; no one/nobody else có thể là sở hữu.

A. Someone/somebody/something, anyone/anybody/anything/ no one/ nobody/nothing, everyone/everybody/everything và những trạng từ somewhere, anywhere, nowhere, everywhere có thể theo sau bởi else (khác):

someone else/somebody else = Some other person.(Người nào khác).

anyone else/anybody else = any other person.

(Bất cứ người nào khác).

No one else/nobody else = no other person, (không ai khác).

everyone else/everybody else = every other person.(mọi người khác.)

Something else = some other thing. (điều gì khác.)

I’m afraid I can't help you. You’ll have to ask someone else.There isn’t anyone else/There’s no one else to ask. (Tôi e rằng không thể giúp bạn được. Bạn sẽ phải nhờ người khác. Không có ai khác để nhờ cả.)

else dùng với các trạng từ :

Somewhere else = in/at/to some other place (Nơi nào khác.)

Anywhere else = in/at/to any other place.(bất cứ nơi nào khác).

nowhere else = in/at/to no other place. (không nơi nào khác).

Are you going anywhere else ?

(Bạn định đi nơi nào khác phải không ? )

B. Someone/somebody, anyone/anybody, no one/nobody else có thể là sở hữu.

I took someone else’s coat. (Tôi đã lấy áo khoác của người nào rồi)

Was anyone else’s luggage opened ? (Hành lý của ai khác đã bị mở không ?)

No one else's luggage was opened. (Không có hánh lý của ai khác đã bị mở.)

loigiaihay.com

Cách dùng Some, somebody, something, anysome, anybody, anything, no one, nobody, nothing Cách dùng Some, somebody, something, anysome, anybody, anything, no one, nobody, nothing

Những từ kép với Some, any và no theo các qui luật trên; Someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody có thể là sở hữu

Xem chi tiết
Cách dùng some, any, và one (tính từ và đại từ) Cách dùng some, any, và one (tính từ và đại từ)

Some và any có nghĩa là (một vài, một ít). Chúng được dùng thay cho những danh từ không đếm được hoặc những danh từ số nhiều (với some/any với danh từ số ít

Xem chi tiết
Cách dùng Neither, either Cách dùng Neither, either

Neither có nghĩa là (không này không kia). Nó đi với một động từ số ít ở xác định. Nó có thể được dùng bởi chính nó hay theo sau bằng một danh từ..

Xem chi tiết
Cách dùng All/both/each + of và cấu trúc chọn lựa Cách dùng All/both/each + of và cấu trúc chọn lựa

all (đại từ) có thể được theo sau bởi of + the/this/these/that/those các sở hữu và các danh từ riêng

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay