Cách dùng Else đặt sau someone/anybody/nothing..v..v...


Someone/somebody/somewhere, anywhere,có thể theo sau bởi else;else dùng với các trạng từ; no one/nobody else có thể là sở hữu.

A. Someone/somebody/something, anyone/anybody/anything/ no one/ nobody/nothing, everyone/everybody/everything và những trạng từ somewhere, anywhere, nowhere, everywhere có thể theo sau bởi else (khác):

someone else/somebody else = Some other person.(Người nào khác).

anyone else/anybody else = any other person.

(Bất cứ người nào khác).

No one else/nobody else = no other person, (không ai khác).

everyone else/everybody else = every other person.(mọi người khác.)

Something else = some other thing. (điều gì khác.)

I’m afraid I can't help you. You’ll have to ask someone else.There isn’t anyone else/There’s no one else to ask. (Tôi e rằng không thể giúp bạn được. Bạn sẽ phải nhờ người khác. Không có ai khác để nhờ cả.)

else dùng với các trạng từ :

Somewhere else = in/at/to some other place (Nơi nào khác.)

Anywhere else = in/at/to any other place.(bất cứ nơi nào khác).

nowhere else = in/at/to no other place. (không nơi nào khác).

Are you going anywhere else ?

(Bạn định đi nơi nào khác phải không ? )

B. Someone/somebody, anyone/anybody, no one/nobody else có thể là sở hữu.

I took someone else’s coat. (Tôi đã lấy áo khoác của người nào rồi)

Was anyone else’s luggage opened ? (Hành lý của ai khác đã bị mở không ?)

No one else's luggage was opened. (Không có hánh lý của ai khác đã bị mở.)

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 15 phiếu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài