Bài 51: Tiết kiệm năng lượng

Bình chọn:
4 trên 47 phiếu
Lý thuyết Tiết kiệm năng lượng

Lý thuyết Tiết kiệm năng lượng KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chỉ ra những chi tiết trong hình bên có sự lãng phí năng lượng

Xem lời giải

I. Tại sao cần tiết kiệm năng lượng?
Câu hỏi mục I trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy nêu một số ví dụ có thể gây lãng phí năng lượng xảy ra trong lớp học, trong nhà trường.

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 176 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy thảo luận về các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học.

Xem lời giải

II. Một sô biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hoạt động hằng ngày
Câu hỏi mục II trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Những biện pháp nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kẻ bảng 51.1 ra Phiếu học tập. Ghi các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã chọn ở câu 1 và đánh dấu “X” vào các cột thích hợp trong bảng. Ví dụ, biện pháp a) đã được đánh dấu “X” vào các cột mô tả tương ứng để minh họa.

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 177 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng số liệu về thời gian thắp sáng tối đa và điện năng tiêu thụ của một số bóng đèn có độ sáng như nhau.

Xem lời giải