Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 128 phiếu
Kể tên một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Địa li

Xem lời giải

Tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 142 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Việc phát triển giao thông vận tải biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đối vớ ngành ngoại thương ở nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 142 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 143 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Chúng ta cần thực hiện những biện pháp cụ thể gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 143 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Câu 1 trang 144 sgk địa lí 9

Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?

Xem lời giải

Câu 2 trang 144 sgk địa lí 9

Chúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

Xem lời giải

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo.

Xem lời giải

Các chương, bài khác