Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bình chọn:
4 trên 199 phiếu
Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào?Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Dựa vào bảng 3.1, hãy: - Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. - Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 9

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 sgk địa lí 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.7

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.

Xem lời giảiHỏi bài