Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bình chọn:
3.5 trên 289 phiếu
Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Lý thuyết phân bố dân cư và các loại hình quần cư SGK Địa lí 9 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi mục I trang 10 SGK Địa lí 9

Quan sát hình 3.1, hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 12 SGK Địa lí 9

1. Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết. 2. Quan sát hình 3.1, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các đô thị của nước ta.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 13 SGK Địa lí 7

1. Dựa vào bảng 3.1, hãy: Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hóa ở nước ta như thế nào. 2. Hãy lấy ví dụ minh họa về việc mở rộng quy mô các thành phố.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 9

Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9

Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.

Xem lời giải