Writing - Unit 9 trang 107 tiếng Anh 11


Writing a letter to express satisfaction (or dissatisfaction). (Viết một bức thư bày tỏ sự hài lòng (hoặc không hài lòng).)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Work with a partner. Imagine that you have been using some of the services provided by Thanh Ba Post Office (you have learnt about this post office in Reading section). Discuss the things that may make you satisfied (or dissatisfied) with the services there. The ideas below might be useful to you.

(Làm việc với một bạn cùng học. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã được sử dụng một số dịch vụ Bưu điện Thanh Ba cung cấp (bạn đã học về bưu điện này trong phần Reading). Thảo luận về những điều mà có thể làm cho bạn hài lòng (không hài lòng) với các dịch vụ có. Những ý tưởng dưới đây có thể có ích cho hạn.)

- The opening hours of the post office - too late/too early... 

(Giờ mở cửa bưu điện - quá  muộn/ quá sớm)

- The quality of the equipment - good/bad/poor quality/needs repairing...

(Chất lượng thiết bị - tốt/ tệ/ kém/ cần sửa chữa)

- The security conditions of the post office - good poor security condition/ no one to keep motorcycles or bicycles/pickpockets... 

(Tình trạng an toàn của bưu điện - an ninh tốt/ không có người trông xe đạp hay xe máy/ móc túi)

- The attitude of the staff - polite/helpful/rude/arrogant

(Thái độ nhân viên - lịch sự/ hay giúp đỡ / thô lỗ/ cọc cằn)

- The prices of the services - low/high/reasonable...

(Giá dịch vụ - thấp/ cao/ hợp lý)

- The punctuality of delivery of letters and newspapers - always/never punctual/ sometimes late/ letters and newspapers are lost...

(Dịch vụ giao thư và báo - luôn đúng giờ/ chưa bao giờ đúng giờ/ thỉnh thoảng muộn/ thư và báo bị mất)

Lời giải chi tiết:

-  The opening hours of the post office:

It is too early when closing at 9 p.m. It would be much better if the post office opened until 11 p.m so that customers can have access to the services.

-  The quality of the equipment:

Thanh Ba Post Office is a well-equipped and reliable address for the postal and telecommunication needs.

-  The security conditions of the post office:

The parking area of Thanh Ba Post Office is not a good and security place/ Although the parking area is large, it has no security-guards.

-  The attitude of the staff:

The staff are always helpful and polite to the customers.

Tạm dịch: 

- Giờ mở cửa của bưu điện:

Quá sớm khi đóng cửa lúc 9 giờ. Sẽ tốt hơn nếu bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng có thể truy cập vào dịch vụ.

- Chất lượng thiết bị:

Bưu điện Thanh Ba là địa chỉ được trang bị đầy đủ và tin cậy cho các nhu cầu về bưu chính viễn thông.

- Điều kiện an ninh bưu điện:

Khu vực đậu xe của Bưu điện Thanh Ba không phải là nơi tốt và an toàn. Mặc dù khu vực đậu xe rộng, nhưng không có bảo vệ an ninh.

- Thái độ của nhân viên:

Các nhân viên luôn giúp đỡ  và lịch sự với khách hàng.

Task 2

Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office has invited residents in the neighborhood to write letters to him describing the quality of the services they have received. Write such a letter, using the ideas you discussed in he Task 1.

(Sau một năm hoạt động, Giám đốc Bưu điện Thanh Ba đã mời cư dân trong khu phố viết thư cho ông ấy mô tả chất lượng của các dịch vụ mà họ đã nhận được. Viết một bức thư như vậy, bằng cách sử dụng những ý tưởng mà bạn đã thảo luận trong Task 1.)

Lời giải chi tiết:

Dear Sir,

I have been using the services provided by Thanh Ba Post Office for years and I am in response to your call for customers to express their satisfaction or dissatisfaction towards the post office services. Like many other customers, I find your post office a well equipped and reliable address.

Firstly, I’m impressed by your spacious place for a transaction, the seats are clean. Nine telephone boxes are always available so customers do not have to wait to make their call. More interestingly, I am satisfied with the price of the services. Although the parking area is large, it has no security guards and I sometimes feel insecure when leaving my motorbike there.

And the last point I would like to comment on is the opening hours of the post office. I think it would be better if the post office opens until 11 p.m so that customers can have more access to your services. I know that you and your staff have done so far for the development of the post office.

This letter is written in the hope that your post office will be a better place.

Yours faithfully,

Nguyen Le Ha

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông,

Tôi đã sử dụng các dịch vụ do Bưu điện Thanh Ba cung cấp trong nhiều năm và tôi đáp lại lời kêu gọi của ông đối với khách hàng thể hiện sự hài lòng hoặc không hài lòng của mình đối với dịch vụ bưu điện. Giống như nhiều khách hàng khác, tôi thấy bưu điện của ông là một địa chỉ được trang bị tốt và đáng tin cậy.

Thứ nhất, tôi cảm thấy ấn tượng bởi nơi giao dịch rộng rãi, chỗ ngồi sạch sẽ. Chín hộp điện thoại luôn sẵn có vì vậy khách hàng không phải chờ đợi để thực hiện cuộc gọi của họ. Thú vị hơn, tôi hài lòng với giá của dịch vụ. Mặc khu vực đóng gói hàng rộng, nhưng không có nhân viên bảo vệ và đôi khi tôi cảm thấy không an toàn khi để xe máy của tôi ở đó.

Và điểm cuối cùng tôi muốn bình luận là giờ mở của bưu điện. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bưu điện mở cửa đến 11 giờ tối để khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn đến các dịch vụ của ông. Tôi biết rằng ông và nhân viên của ông đã luôn làm việc vì sự phát triển của bưu điện.

Thư này được viết với hy vọng rằng bưu điện của ông sẽ là một nơi tốt hơn.

Trân trọng,

Nguyễn Lê Hà


Bình chọn:
3.4 trên 124 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí