Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 15: Space Conquest - Cuộc chinh phục không gian

Reading - Unit 15 trang 166 tiếng Anh 11


Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before you read

Work in partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is the first human to fly into space?

(Ai là người đầu tiên bay vào không gian?)

2. Can vou name the first humans to set foot on the moon?

(Bạn có thể kể tên những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese to fly into space?

(Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian?)

Lời giải chi tiết:

1. The first human to fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người đầu tiên bay vào vũ trụ là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans to set foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.

(Những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.

(Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là Phạm Tuân.)

While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to fly into space and then do the tasks that follow.

(Đọc các văn bản về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian và sau đó làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a speed of more than 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able to view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s so beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen to a human being in space. How would the body react to the extreme changes in temperature? How would the mind deal with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back to the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention and made him a hero. In a telegram to Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States share with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man's first venture into space. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

1. Vào lúc 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng 4 năm 1961. Yuri Gagarin bay vào không gian trên tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút sau đó, lần đầu tiên con người bay quanh quỹ đạo Trái đất với tốc độ hơn 17000 dặm một giờ. Chuyến bay của ông kéo dài 108 phút

2. Phi hành gia 27 tuổi người Liên Xô đã trở thành người đầu tiên ăn và uống trong tình trạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của mình trong không gian, Gagarin đã có thể ngắm Trái đất theo cái cách mà không một người nào đã làm trước kia. Nhưng đầu tiên được phát ra trong vũ trụ là: "Tôi đã nhìn thấy Trái đất. Nó đẹp quá!"

3. Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, vẫn còn tồn tại sự hoài nghi rất lớn. Không ai biết chính xác những gì sẽ xảy ra với một con người trong không gian. Làm thế nào để cơ thể phản ứng với những thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ? Đầu óc con người sẽ đổi phó với sự căng thẳng tâm lý như thế nào? Nếu có một lỗi kĩ thuật, Gagarin không bao giờ có thể trở lại Trái Đất nữa.

4. Sự thành công của chuyến bay của Gagarin đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và khiến cho ông trở thành một anh hùng. Trong một bức điện tín gửi tới Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy đã viết: "Nhân dân Hoa Kỳ xin được chia sẻ niềm hạnh phúc với nhân dân Liên Xô vì chuyến bay an toàn đánh dấu bước du ngoạn đầu tiên của con người trong vũ trụ. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn và các nhà khoa học, các kĩ sư Liên Xô - những người làm nên thành công này…”

5. Gagarin có thể đã thực hiện một chuyến bay vào không gian khác nếu một tai nạn thảm khốc không xảy ra ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trên một chuyến bay huấn luyện định kì vào tháng 3 năm 1968. Sau khi ông chết, quê hương của ông, Gzhatsk được đổi tên thành Gagarin và Trung tâm Đào tạo Cosmonaut tại thành phố Star của Nga, được mang tên người anh hùng dân tộc này.

Lời giải chi tiết:

 

 

Task 1

Task 1. Match the headings to the paragraphs.

(Ghép tiêu đề với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Cất cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Quang cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự không chắc chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nạn đau lòng)

Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin bao nhiêu tuổi lúc trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy ở trong vũ trụ bao lâu?)

3. What questions were raised before Gasarin's space flight?

(Trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin, người ta đã nêu lên những vấn đề gì?)

4. What was the speed of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc chiếc tàu vũ trụ của ông là bao nhiêu khi ở trong quỹ đạo bay vòng quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin không thể thực hiện một chuyến bay vũ trụ mới?)

6. What was done after Gagarin's death to honour this national hero?

(Người ta đã làm gì sau cái chết của Gagarin để tuyên dương anh ấy là anh hùng dân tộc?)

Lời giải chi tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông ở trong không gian trong 108 phút.)

3. They were what would happen to a human being in space or how the body would react to the extreme changes in temperature or how the mind would deal with the psycholigical tension.

(Đó là những gì sẽ xảy ra với một con người trong không gian hoặc cơ thể sẽ phản ứng như thế nào với những thay đổi khắc nghiệt về nhiệt độ hay tâm lý sẽ thích nghi thế nào với căng thẳng tâm lý như thế nào.)

4. It was more than 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi vì ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay trên một chuyến bay đào tạo thường xuyên vào tháng 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau khi ông qua đời, quê hương của ông Gzhatsk được đổi tên thành Gagarin, và Trung tâm đào tạo Cosmonaut tại Star City, Nga, được đặt tên của anh hùng dân tộc này.)

After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn thành bản tóm tắt của bài đọc bằng cách đặt các từ/ cụm từ trong bảng vào chỗ trống.)

impossible             named after           lasted                         gravity              success                  view                      in space                     cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person to eat and drink in zero (5) ______ , and he was able to (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

 

Lời giải chi tiết:

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person to eat and drink in zero (5) gravity, and he was able to (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga trở thành con người đầu tiên bay vào vũ trụ. Mặc dù chuyến bay của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến ông trở thành anh hùng dân tộc. Ông cũng đã trở thành người đầu tiên ăn và uống trong tình trạng không trọng lực, và ông đã có thể ngắm nhìn Trái Đất theo một cách mà không ai đã làm trước đây. Thật không may, vụ tai nạn máy bay tháng 3 năm 1968 đã khiến cho mong muốn của Gagarin về việc vào không gian lần nữa bất khả thi. Sau khi ông qua đời, quê hương của ông và Trung tâm đào tạo Cosmonaut: Trung tâm tại Star City, Nga được đặt tên theo ông.


Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí