Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 10: Nature In Danger - Thiên nhiên đang lâm nguy

Listening - Unit 10 trang 119 tiếng Anh 11


Work in pairs. Name some national parks in Vietnam. (Làm việc theo cặp. Tên một số vườn quốc gia ở việt Nam.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Work in pairsName some national parks in Vietnam.

(Làm việc theo cặp. Tên một số vườn quốc gia ở việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

- Cuc Phuong National Park

- Cat Tien National Park

- Bach Ma National Park

Tạm dịch: 

- Vườn quốc gia Cúc Phương 

- Vườn quốc gia Cát Tiên

- Vườn quốc gia Bạch Mã 

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

scenic features       devastating            maintenance

approximately        vehicles                 completely

While

While you listen

Task 1. Listen to the passage and decide if the following statements are true (T) Or false (F).

(Nghe bài văn và quyết định các báo cáo sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

Questions

1. National parks protect and preserve the natural beauty of the land.

2. They usually contain a variety of scenic features. 

3. All national parks are in danger of being destroyed.

4. Large areas of national parks can be destroyed by fire.

5. Visitors do not help to preserve and protect national parks.

Lời giải chi tiết:

1. T           2. T          3. F            4. T             5.T

Tạm dịch: 

1. Các vườn quốc gia bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đất.

2. Chúng thường chứa nhiều quang cảnh đẹp.

3. Tất cả các vườn quốc gia đều có nguy cơ bị phá hủy.

4. Các khu vực rộng lớn của các vườn quốc gia có thể bị lửa phá hoại.

5. Khách du lịch không giúp bảo vệ và giữ gìn các vườn quốc gia.

TAPESCRIPT

In many parts of the United States, large areas of land have been made into national parks to protect and preserve the natural beauty of the land. National parks usually contain a variety of scenic features, such as mountains, caves, lakes, rare animals and plants. Today, there are 52 national parks in the United States, covering approximately 3 per cent of the total land area of the country. National parks are open to the public and have millions of visitors every year.

Many national parks, however, are in danger of being destroyed. Rare animals in national parks are killed or hunted for fur, skin or other parts. Trees are cut down for wood. Large areas of national parks also have experience of being on fire fires caused by careless people. The increasing number of visitors is harming the parks due to the pollution from their vehicles.

If these problems are not solved immediately, and if there is not enough money for the parks’ staff and maintenance of their resources, many national parks will be completely destroyed.

Dịch Tapescript: 

Ở nhiều nơi của Hoa Kỳ, nhiều diện tích đất rộng lớn đã được các vườn quốc gia sử dụng để bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đất. Các vườn quốc gia thường có nhiều đặc điểm cảnh quan khác nhau như núi, hang động, hồ nước, động vật quý hiếm và thực vật. Ngày nay, có 52 vườn quốc gia ở Hoa Kỳ, chiếm khoảng 3% tổng diện tích đất của nước này. Các vườn quốc gia mở cửa cho công chúng và có hàng triệu du khách mỗi năm.
Tuy nhiên, nhiều vườn quốc gia có nguy cơ bị phá hủy. Động vật quý hiếm ở các vườn quốc gia bị giết hoặc săn bắn để lấy lông, da hoặc các bộ phận khác. Cây cối bị chặt để lấy gỗ. Các khu vực rộng lớn của các vườn quốc gia cũng  bị cháy do những người bất cẩn gây ra. Số lượng khách ngày càng tăng đang gây hại đến các vườn quốc gia do sự ô nhiễm từ phương tiện giao thông của họ.

Nếu những vấn đề này không được giải quyết ngay lập tức, và nếu không có đủ tiền cho nhân viên của công viên và duy trì tài nguyên của họ, nhiều vườn quốc gia sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Task 2

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. How many national parks are there in the United States?

2. How many people visit national parks every year?

3. Can you name some problems which national parks are facing currently?

4. What should be done to protect them?

Lời giải chi tiết:

1. There are 52 national parks in the United States.

2. Millions of people visit national parks every year.

3. - Rare animals are killed or hunted for fur.

-   Trees are cut down for wood.

-   Forest fires.

-   Pollution from visitors’ vehicles.

4. Rare animals and trees should be protected.

Fires caused by careless people should be limited.

Pollution from their vehicles should be decreased.

Money should be raised for the parks' staff and maintenance of their sources.

Tạm dịch: 

1. Ở Mỹ có bao nhiêu vườn quốc gia?

=> Có 52 vườn quốc gia ở Mỹ.

2.  Mỗi năm có bao nhiêu người đến tham quan vườn quốc gia?

=> Hàng triệu người đến các vườn quốc gia mỗi năm. 

3. Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà các vườn quốc gia hiện tại đang phải đối mặt?

=> Động vật quý hiếm bị giết hoặc săn bắn để lấy lông. 

     Cây bị chặt để lấy gỗ. 

    Cháy rừng. 

    Ô nhiễm từ các phương tiện giao thông của du khách. 

4. Nên làm gì để bảo vệ chúng?

=> Động vật quý hiếm nên được bảo vệ. 

     Những trận cháy do những người bất cẩn gây ra nên được giới hạn. 

     Ô nhiễm từ các phương tiện giao thông nên được giảm. 

    Nên gây quỹ tiền cho các nhân viên của vườn quốc gia và giữ gìn tài nguyên. 

After

After you listen

Work in groups. Summarize The passage, using the information in Tasks 1 and 2.

(Làm việc theo nhóm. Tóm tắt đoạn văn, bằng cách sử dụng các thông tin trong Tasks 1 và 2.)

Lời giải chi tiết:

National parks are to protect and preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA and millions of people visit it every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Tạm dịch: 

Các vườn quốc gia được xây dựng là để bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của đất đai. Chúng chứa nhiều cảnh quan xinh đẹp. Có 52 vườn quốc gia ở Mỹ và hàng triệu người tham quan những nơi này mỗi năm. Nhiều công viên quốc gia có nguy cơ bị phá hủy. Nếu vấn đề này không được giải quyết, chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 80 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.