Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 10: Nature In Danger - Thiên nhiên đang lâm nguy

Speaking - Unit 10 trang 118 tiếng Anh 11


Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

• killing endangered animals for fur, skin and food

• keeping animals as pets

• hunting or capturing animals for recreation or entertainment

• burning forests

• cutting down trees for wood

• using fertilizers and pesticides for cultivation

• discharging chemical pollutants into the environment

Lời giải chi tiết:

1. burning forests

(đốt rừng)

2. cutting down trees for wood

(chặt cây lấy gỗ)

3. discharging chemical pollutants into the environment

(thải các chất thải hóa học vào môi trường)

4. using fertilizers and pesticides for cultivation

(sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác)

5. killing endangered animals for fur, skin and food

(giết động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn)

6. hunting or capturing animals for recreation or entertainment

(săn bắn và bắt giữ động vật để giải trí)

7. keeping animals as pets

(giam giữ động vật làm thú cưng)

Task 2

Task 2. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment below.

(Nối các lí do trong bài 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ tự nhiên đang bị đe dọa dưới đây.)

A. Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

(Việc giết động vật để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm.)

B. Keeping animals as pets should be discouraged.

(Giữ động vật là thú cưng không nên được khuyến khích.)

C. Animals should not be captured for recreation and entertainment.

(Động vật không nên bị bắt giữ để giải trí.)

D. Planting trees should be encouraged.

(Nên khuyến khích trồng cây.)

E. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged.

(Giảm sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác nên được khuyến khích.)

F. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

(Việc thải các chất hóa học vào môi trường nên bị ngăn chặn.)

Lời giải chi tiết:

1 - 2 - D    3. F 4. E
5. A 6. C    7. B

Task 3

Task 3. Work in pairs. State the negative impacts made by people on the environment and suggest measures to protect it.

(Làm việc theo cặp. Hãy nói về tác động tiêu cực của con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Example: (Ví dụ)

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

(Con người đang giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn.)

B: Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

(Việc giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm.)

Lời giải chi tiết:

A: People are keeping animals as pets.

(Con người đang giữ động vật làm thú cưng.)

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

(Việc giữ động vật làm thú cưng không nên được khuyến khích.)


Bình chọn:
3.9 trên 86 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí