Giải bài tập tiếng Anh 11, Tiếng Anh 11 - Để học tốt tiếng Anh 11 Unit 10: Nature In Danger - Thiên nhiên đang lâm nguy

Speaking - Unit 10 trang 118 tiếng Anh 11


Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Work in pairs. Below are some reasons why nature is threatened. Put them in the order of importance.

(Làm việc theo cặp. Dưới đây là một số lí do tại sao thiên nhiên đang bị đe dọa. Đặt chúng theo thứ tự quan trọng.)

• killing endangered animals for fur, skin and food

• keeping animals as pets

• hunting or capturing animals for recreation or entertainment

• burning forests

• cutting down trees for wood

• using fertilizers and pesticides for cultivation

• discharging chemical pollutants into the environment

Lời giải chi tiết:

1. burning forests

2. cutting down trees for wood

3. discharging chemical pollutants into the environment

4. using fertilizers and pesticides for cultivation

5. killing endangered animals for fur, skin and food

6. hunting or capturing animals for recreation or entertainment

7. keeping animals as pets

Tạm dịch: 

1. Đốt rừng

2. Chặt cây lấy gỗ

3. thải các chất thải hóa học vào môi trường

4. sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác

5. giết động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn

6. săn bắn và bắt giữ động vật để giải trí

7. giam giữ động vật làm thú cưng 

Task 2

Task 2. Match the reasons in Task 1 with possible measures for protecting the environment below.

(Nối các lí do trong bài 1 với các biện pháp có thể để bảo vệ tự nhiên đang bị đe dọa dưới đây.)

A. Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

B. Keeping animals as pets should be discouraged.

C. Animals should not be captured for recreation and entertainment.

D. Planting trees should be encouraged.

E. Decreasing the use of fertilizers and pesticides for farming should be encouraged.

F. Discharging chemical pollutants into the environment should be prohibited.

Lời giải chi tiết:

1 - 2 - D              3. F                  4. E

5. A                    6. C                   7. B

Tạm dịch: 

A. Việc giết động vật để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm. 

B. Giữ động vật là thú cưng không nên được khuyến khích. 

C. Động vật không nên bị bắt giữ để giải trí. 

D. Nên khuyến khích trồng cây. 

E. Giảm sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu để canh tác nên được khuyến khích. 

F. Việc thải các chất hóa học vào môi trường nên bị ngăn chặn. 

Task 3

Task 3. Work in pairs. State the negative impacts made by people on the environment and suggest measures to protect it.

(Làm việc theo cặp. Hãy nói về tác động tiêu cực của con người lên môi trường và đề xuất các biện pháp để bảo vệ nó.)

Example:

A: People are killing endangered animals for fur, skin and food.

B: Killing endangered animals for fur, skin and food should be banned.

Ví dụ: 

A: Con người đang giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn. 

B: Việc giết các động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng để lấy lông, da và thức ăn nên bị ngăn cấm. 

Lời giải chi tiết:

A: People are keeping animals as pets.

B: Keeping animals as pets should be discouraged.

Tạm dịch: 

A: Con người đang giữ động vật làm thú cưng. 

B: Việc giữ động vật làm thú cưng không nên được khuyến khích. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 83 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.